Bindnings- och uppsägningstid för rörliga elavtal – vad händer nu?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I december 2020 skrev Energiföretagen om två domar från Patent- och marknadsdomstolen. Domstolens bedömning var att tre månaders bindnings- respektive uppsägningstid är max för rörliga elavtal. Vi följer upp för att undersöka vad som händer nu.

I vår tidigare rapportering på ämnet informerade vi om att Patent- och marknadsdomstolen bland annat konstaterar att för att ett elavtal med rörligt pris med längre uppsägningstider eller längre bindningstid ändå ska anses vara skäligt måste elavtalet innebära att konsumenten får sådana fördelar att en rimlig balans ändå föreligger mellan parterna.

Domarna har vunnit laga kraft – vad innebär det?

Domarna överklagades inte, vilket innebär att de vunnit laga kraft. Energiföretagen har fått ett stort antal frågor om vad det innebär för övriga elhandelsföretag. Särskilt mot bakgrund av att Energimarknadsinspektionen (Ei) skrivit brev till elhandelsföretag som rapporterar elavtal till prisjämförelsen Elpriskollen. I brevet har Ei angivit att myndigheten, med anledning av Patent- och marknadsdomstolens beslut, valt att ta bort möjligheten att rapportera avtalstypen rörligt pris med ett års bindningstid. Vidare anges att domen kring bindningstid ”kan räknas som prejudikat, det vill säga att domen ska anses gälla i allmänhet på marknaden i Sverige”.

Vi rekommenderar att läsa igenom domarna

Energiföretagen vill klargöra att domarna inte är direkt tillämpliga mot andra aktörer. De rör specifikt de villkor som två elhandelsföretag tillämpade gentemot sina kunder, till exempel avseende rabatter och möjlighet att byta till avtal med fast pris under avtalstiden. Så vi vill hävda att domarna inte rakt av har allmän giltighet. Däremot går domstolen relativt utförligt igenom regelverket som gäller för bedömning av vad som är oskäligt i förhållande till konsumenter. Domarna ger således viss vägledning som är av allmängiltigt intresse. Energiföretagen rekommenderar därför våra medlemmar att läsa igenom domarna för att ta del av bärande principer i bedömningen av vilka avtalsvillkor som typiskt sett riskerar att bedömas som oskäliga eller skapa obalans mellan avtalsparters rättigheter och skyldigheter.

Läs domen om bindningstid.
Läs domen om uppsägningstid.

Konsumentverket följer upp domarna under 2021

Konsumentverket har informerat Energiföretagen om att myndigheten kommer följa upp domarna under 2021. Just nu tittar myndigheten på hur domarna kan tolkas. Konsumentverket avser enligt uppgift att komma ut med ett informationsbrev i god tid innan uppföljningen och innan det blir aktuellt att öppna ärenden mot enskilda bolag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se