Taxonomin påverkar hållbarhetsrapporteringen redan 2022

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har den senaste tiden arbetat med att försöka påverka det regelverk som håller på att tas fram på EU-nivå för att gynna ökad hållbarhet i investeringar. En ramförordning antogs år 2020. Sedan dess arbetar EU med att fastställa mer detaljerade krav på olika verksamheter, energibranschen inkluderad. Välkomna att bidra till remissvar!

Just nu ligger ett antal tekniska kriterier ute på remiss, som påverkar bland annat vattenkraft, bioenergi, sol och vind. Inspel önskas senast den 20 september för att Energiföretagen ska hinna sammanställa och skicka in ett svar. Läs mer om remissen här på Energiföretagens webbplats

– Vad gäller denna remiss arbetar vi också genom våra europeiska branschföreningar, till exempel Eurelectric, säger Henrik Wingfors, enhetschef för Energisystem som samordnar kansliets arbete med remissvaret.

Bedömning att energibranschen också berörs 

Om, och det kan förstås inte sägas säkert, beslut fattas under hösten om EU:s taxonomi, ställs nya krav på de företag som omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering. Finansdepartementet presenterade i juni en lagrådsremiss som föreslår ändringar i bland annat årsredovisningslagen vilket riktar sig till företag av allmänt intresse och som har fler än 500 anställda. Regeringen skriver: ”att företag av allmänt intresse något förenklat är så kallade noterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag” och utesluter alltså stora delar av energibranschen från de direkta kraven.

– Detta är dock en sanning med modifikation enligt vår bedömning, fortsätter Henrik Wingfors. Banker kan till exempel börja ställa frågor till företag inom energibranschen som man investerar i, om hur de uppfyller taxonomin för att de ska kunna göra sin hållbarhetsrapportering.

Förstudie på gång – fördjupning kommer

Under september har Energiföretagen anlitat Profu för att göra en förstudie för att försöka besvara hur energibranschen påverkas av taxonomikrav som planeras att gälla för hållbarhetsrapportering från år 2022.

– När förstudien avslutas hoppas vi kunna gå över i en fördjupningsstudie som kan ta fram verktyg och tolka de oklara begrepp som används här och var i taxonomins regelverk. Att kunna ge svar till andra, till exempel energibranschens långivare, hur taxonomins regelverk ska tolkas blir efterfrågat, avslutar Henrik Wingfors.

Om du är intresserad av att ingå i Energiföretagens medlemsgrupper som arbetar med taxonomin, kontakta Henrik Wingfors (se nedan). För att kunna genomföra fördjupningsstudien under hösten bedömer kansliet att det finns skäl att ta in särfinansiering från berörda medlemmar.

Läs mer om taxonomin på Energiföretagen Sveriges webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se