Riksdagsbeslut om ny fjärrkylelag och ändringar i fjärrvärmelagen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Riksdagen godkände den 21 april regeringens proposition om en ny fjärrkylelag, ändringar i fjärrvärmelagen och en ny lag om energimätning i byggnader för att genomföra EU:s reviderade energieffektiviserings- och förnybartdirektiv. Den nya lagstiftningen träder i kraft redan den 1 juni. Fyra nya myndighetsföreskrifter väntas också beslutas inom kort med mer detaljerade regler utifrån den nya lagstiftningen.

Energiföretagen för dialog med de berörda myndigheterna om utformningen av de närmare detaljföreskrifterna och planerar gå ut med mer medlemsinformation så snart föreskrifterna beslutats, vilket väntas ske i maj. Föreskriftsarbetet har påskyndats eftersom EU-kommissionen den 6 april skickade ett så kallat motiverat yttrande till den svenska regeringen då genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet egentligen skulle ha varit klart redan i oktober 2020.

En ny fjärrkylelag införs

Den nya fjärrkylelagen innehåller regler om mätning och fakturering av fjärrkyla. Den innehåller även krav på att fjärrkyleföretag ska förse sina kunder med en mängd information om energianvändningen i samband med fakturering. Energimarknadsinspektionen kommer också ta fram en ny fjärrkyleföreskrift som kommer att reglera de närmare detaljerna kring de nya mätnings- och informationskraven. Denna föreskrift väntas skickas ut på snabbremiss av Energimarknadsinspektionen preliminärt mellan den 3-13 maj.

Därutöver införs ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen för fjärrkyleverksamhet. Det innebär att ett kommunalt företag ska kunna bedriva fjärrkyleverksamhet i en annan kommun, om det görs i geografisk närhet till fjärrkyleverksamhet inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrkyleverksamhet. Infrastrukturdepartementet har uttryckt att ett eventuellt undantag från självkostnadsprincipen däremot kräver ytterligare utredning som Energimarknadsinspektionen väntas få i uppdrag att genomföra.

Flera ändringar införs i fjärrvärmelagen

I fjärrvärmelagen föreslås vissa ändringar och förtydliganden i fråga om mätning, fakturering och tillhandahållande av information. Fjärrvärmeföretag ska bland annat se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi för den fjärrvärme som levereras på ett enkelt sätt ska finnas tillgänglig för kunderna och allmänheten. Fjärrvärmeföretag ska också lämna faktureringsinformation och information om energianvändning till sina kunder och, på begäran, till företag som kunderna har utsett.

De närmare detaljreglerna om de nya fakturerings- och informationskraven kommer att regleras i Energimarknadsinspektionens fjärrvärmeföreskrifter. Energiföretagen lämnade remissynpunkter till Energimarknadsinspektionen på deras föreskriftsförslag som finns att läsa här.

En ny lag om energimätning i byggnader införs

En ny lag om energimätning i byggnader införs som i stora delar motsvarar den nuvarande lagen. En nyhet är dock att användningen av tappvarmvatten för hushållsbruk alltid ska mätas på lägenhetsnivå i nya flerbostadshus eller i bostadsdelarna av nya byggnader med både bostäder och lokaler. I lagen införs även nya regler om tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. Det kommer även fortsättningsvis finnas ett krav på individuell mätning av el vid uppförande av en byggnad eller vid ombyggnad. De tröskelvärden som funnits sedan tidigare för när individuell värmemätning på lägenhetsnivå ska införas förväntas kvarstå med 180 kWh/m2 och år för Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och 200 kWh/m2 och år för övriga Sverige, enligt det förordningsförslag som Infrastrukturdepartementet remissbehandlat.

Energiföretagens svar på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader hittar du här.

De nya lagstiftningarna finns att läsa i regeringens proposition. Regeringen väntas fatta beslut om att utfärda lagstiftningen och förordningsändringarna den 28 april.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se