Viss ny information från Ei om inrapportering av uppgifter för intäktsramarna 2024–2027

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som vi tidigare har rapporterat om har Energimarknadsinspektionen (Ei) upphävt föreskrifter och aviserat förändringar i intäktsregleringen. Nu kan vi konstatera att processen mot fastställande av intäktsramarna för 2024–2027 går vidare sedan Ei idag har skickat ut instruktioner för inrapportering med en ny fastställd tidpunkt för inlämnande den 20 april 2023.

Eftersom föreskrifter kopplade till intäktsregleringen är upphävda har Ei nu i stället fattat beslut om och kommunicerat en ”Begäran om inrapportering av uppgifter till intäktsram för tillsynsperioden 2024–2027” till elnätsföretagen. I begäran framgår bestämmelser som ligger till grund för beslutet, Ei:s motivering till beslutet och övriga upplysningar. Något som är värt att notera är att inrapporteringstidpunkten nu är satt till den 20 april 2023 (och alltså inte den 31 mars, som tidigare har gällt).

Flera skillnader i rapporteringen gentemot tidigare

I en separat bilaga till beslutet framgår information om vilka uppgifter som ska rapporteras in. I vissa delar ser regelverket ut på liknande sätt som tidigare. Detta gäller till exempel vilka anläggningar som ska ingå i kapitalbasen, vilka olika kategorier för avskrivningstider som finns, hur omvandling mellan OPEX och CAPEX ska ske (och vice versa) och när investeringar och utrangeringar ska inkluderas i respektive exkluderas ur kapitalbasen.

Samtidigt finns det betydande skillnader:

  • Anläggningar ska inte i första hand värderas utifrån en normvärdeslista (sannolikt kommer någon ny sådan aldrig att fastställas för perioden 2024–2027).
  • Värdering ska i första hand ske genom redovisning av det ursprungliga anskaffningsvärdet. För anläggningar från och med 2023 ska detta värde redovisas. Om förutsättningar saknas att redovisa ursprungligt anskaffningsvärde får ett uppskattat värde anges. Anledning till att förutsättningar saknas och tillvägagångssättet för uppskattningen ska särskilt anges. Om en normvärdeslista behöver användas för uppskattningen, är det den version som Ei publicerat för tillsynsperioden 2020–2023 som gäller med de då gällande definitionerna för förläggningsmiljö. Indexering bakåt i tiden ska ske med byggkostnadsindex.
  • Alla kostnader ska prognostiseras för tillsynsperioden, inte längre bara opåverkbara kostnader. Redovisningen ska ske per kalenderår, i prisnivån för det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar samt uppdelat i sjutton olika kostnadsposter. Dessa följer i stort årsrapportens indelning av kostnader. Avseende kostnader kan noteras att kostnader för nätkapacitetsreserv kvarstår samt att kostnader för flexibilitetstjänster är något som har tillkommit.
  • Prognos ska även lämnas för de inkomster som förväntas inkomma från anslutningsavgifter under tillsynsperioden, vilket är något nytt. Redovisningen ska ske under respektive halvår i tillsynsperioden fördelat på respektive anläggningskategori för de anläggningar som prognosen avser.

Energiföretagen kommenterar

Energiföretagen anser att informationen inte är uttömmande om hur det nya regelverket ska tolkas, vilket väcker många frågor. Detta innebär en risk för att elnätsföretagen inte på ett kvalitetssäkrat sätt hinner rapportera till den 20 april.

Tyvärr kan vi heller inte i den här informationen utläsa om det är aktuellt med någon form av övergångslösning. Detta är något som branschen har framfört som absolut nödvändigt för att mildra konsekvenserna av en väsentligt förändrad regleringsmodell. Det är olyckligt att vi inte fått information om en eventuell övergångslösning och hur den i så fall ska vara utformad. Det hade kunnat minska arbetsbördan avseende redovisning av ursprungliga anskaffningsvärden, om en brytpunkt till exempel hade beslutats för hur långt tillbaka i tiden anskaffningsvärden förväntas kunna identifieras. Det är något som kommer att framföras till Ei i den fortsatta dialogen.

Energiföretagen behöver analysera frågan ytterligare och återkommer så snart vi vet någonting mer.

Ei:s nyhet idag – webbseminarium den 20 januari

Ei la idag ut sin nyhet på webbplatsen där de beskriver bakgrund och behovet att se över metoderna för att fastställa intäktsramarna. De annonserar också den förlängda tiden för inrapportering och planerar att hålla ett webbseminarium fredagen den 20 januari 2023 gällande de uppgifter som företaget ska rapportera in enligt begäran om uppgifter.

Läs Ei:s nyhet från den 20 december 2022 om ny inrapportering av uppgifter

Tidigare nyheter hos Energiföretagen

Läs nyhet från 17 november med bakgrund

Läs nyhet om hemställan till Ei här från den 13 december

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se