Ny infrastruktur prioriteras hos Lantmäteriet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Lantmäteriet prioriterar sedan flera år tillbaka ledningsrättsåtgärder som syftar till att anlägga infrastruktur. Det är därför viktigt att ni i er ledningsrättsansökan anger att åtgärden avser anläggande och att ärendet önskas prioriteras.

Lantmäteriets prioritering av ny infrastruktur innebär att ärendet snabbare fördelas till en handläggare och att olika förrättningsmoment prioriteras. Prioriteringen gäller dock bara ärenden där ledningsrätt behövs får att få markåtkomst, det vill säga inte de ärenden där det finns ett markavtal.

Kommer detta prioriteras lika högt som för bredband? Nej, ledningsrätt för bredband har fortfarande en högre prioritet än ledningsrätt för att anlägga annan infrastruktur. För bredband gäller att beslut som huvudregel ska vara fattat inom fyra månader från det att ansökan inkommit. Denna tidsfrist är lagstadgad och har sin bakgrund i ett EU-direktiven.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se