Viktigt om induktion - en allvarlig elektrisk risk

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det har på sista tiden inträffat ett par allvarliga olycksfall vid ledningsarbeten där man kan misstänka induktion som en bidragande orsak. Energiföretagen har idag informerat om faran med induktion, direkt till dem som berörs, via ett EBR-meddelande.

Per-Olov Engman som är ansvarig för EBR HMS-frågor hos Energiföretagen kommenterar:  

- Vid till exempel ett underhållsarbete på en ledning som går parallellt med en annan ledning, kan den spänningssatta ledningen ge upphov till en ström i den frånkopplade ledningen genom induktion. Detta är i sig inget nytt fenomen – men med anledning av de inträffade olyckorna så vill vi påtala risken och vad man ska göra för att undvika den. Det är av yttersta vikt att alla ska komma hem oskadda från jobbet. 

Per-Olov Engman fortsätter:

- Att riskhantering startas redan vid planeringen av ett arbete är en förutsättning för ett säkert genomförande. I ESA - elsäkerhetsansvisningar - finns information om riskhantering, checklistor och förslag på åtgärder för hur man kan eliminera risken att skadas av induktion.

EBR-meddelanden är en mycket viktig del i EBR:s kommunikation av arbetsmiljöfrågor. Detta eftersom man snabbtr ut med viktig information om till exempel materiel som är undermåligt eller arbetsmetoder som är farliga. EBR-meddelandet når över 2000 yrkesverksamma direkt. EBR-meddelandet är en kostnadsfri service från EBR till branschen. Prenumerera här! 

Om induktion 
Induktion kan förekomma i ledningar, stängsel eller andra metalliska konstruktioner som är nära och/eller korsar en spänningssatt luftledning.  

Vid byggnation och underhållsarbeten på ledning parallellt med annan spänningssatt ledning kan den spänningssatta ledningen (givande ledning) ge upphov till en ström i den frånkopplade ledning (mottagande ledning) genom induktion. 
 
Observera att givande ledningar som orsakar induktion inte alltid är synliga från arbetsplatsen, men att mottagande ledning ändå kan påverkas. 

Ytterligare information till yrkespersonen utanför eldistributionsbranschen och privatpersoner om stängsel eller andra metalliska konstruktioner som utsätts för induktion av en spänningssatt luftledning finns i publikationen Säkerhet nära elektriska ledningar. 

Om EBR 
Ett pålitligt och säkert elnät är en viktig del av det energisystem som möjliggör hela vårt moderna samhälle. För att få fram bästa möjliga och samtidigt väl beprövad teknik, byggnadsmetoder och utrustning samarbetar energibranschens elnätsföretag och branschorganisationen sedan mer än 40 år inom EBR - ElnätsBranschens Riktlinjer. EBR genomför ett ental aktiviteter som syftar till att leverera ännu bättre anvisningar till branschen och just nu planeras nya metodanvisningar inom kabelskåpsbyte, arbete i stomdrabbade områden och att ta fram en ny publikation just om riskerna med induktion. Genom bred samverkan på elnätssidan har hela branschen utarbetat branschstandarder för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är viktiga samverkanspartners.  

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.