Åtgärder för att komma åt oseriösa aktörer

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen och dess medlemmar har länge arbetat med initiativ och åtgärder för att komma till rätta med oschyssta säljmetoder på elmarknaden. Elhandelsföretag och elnätsföretag har nu, via Arbetsgrupp Säljförtroende, utarbetat ett antal förslag där en viktig slutsats är att frivilliga åtgärder av de som sköter sig inte räcker - nu behövs lagstiftning för att komma åt dem som missköter sig.

De allra flesta elhandlare i Sverige är seriösa företag som värnar sina kunder. Men det finns ett fåtal aktörer med oschyssta affärsmetoder som ställer till problem för både kunder och övriga företag på marknaden. Detta påverkar förtroendet för hela elmarknaden men framför allt drabbar det kunderna som inte kan känna sig trygga i sitt elinköp.  

Problemområden 

Några av de problemområden som uppmärksammats genom åren är otydlighet kring pris, vilka andra företag som en leverantör samarbetar med, missbruk av digitala tjänster, till exempel godkännande av avtal via sms, utnyttjande av småföretagares sämre kundskydd samt, sist men inte minst, vilseledande fullmaktshantering. Många av problemen beror på luckor i lagstiftningen som gör det svårt för tillsynsmyndigheterna att agera vilket utnyttjas av oseriösa aktörer. 

Vad har branschen gjort hittills för att komma till rätta med problemen? 

Energiföretagen och medlemmarna tog 2010 fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument, som gäller som god sed sedan 2012. År 2013 togs en vägledning för fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen fram, och 2017 lanserades certifieringen ”Schysst elhandel”. Som en av huvudmännen för Konsumenternas energimarknadsbyrå har Energiföretagen medverkat till att byråns klagomålslista kommit till stånd (2019). Sedan våren 2021 kan kunden söka och sortera på ”Schysst elhandel” hos Elskling.se.

Arbetet i AG Säljförtroende

AG Säljförtroende bildades i september 2020 på initiativ av Rådet för slutkundsmarknad el. Med anledning av en handfull oschyssta aktörers härjningar på elhandelsmarknaden var det uppenbart att branschen behövde ta ett gemensamt grepp, med mål att försöka höja förtroendet för marknaden och i möjligaste mån sätta stopp för bedrägligt och oönskat beteende (t.ex. användning av gamla fullmakter trots att de blivit återkallade, negativ avtalsbindning, oskäliga brytkostnader, hot om inkasso, kronofogde och frånkoppling).

AG Säljförtroendes arbete har sammanfattats i rapporten ”Vad behövs för att komma till rätta med oschyssta affärsmetoder på elmarknaden?”. Uppmaningen från Energiföretagens styrelse är att Energiföretagen och AG Säljförtroende ska jobba vidare med förslagen i rapporten och fortsätta sin dialog med politikerna och myndigheterna.

Lösningar som leder till kundnytta 

Energiföretagen vill framför allt fokusera på åtgärder som leder till ökad kundnytta och mer effektiva och smidiga processer på elmarknaden. På så vis undviks ökad komplexitet och kostnader för kund. Vidare ska åtgärderna komma åt oschyssta säljmetoder innan kunden hamnar i problem. Men vissa problem kan ändå uppstå och därför finns även förslag på åtgärder som hjälper kunder som redan hamnat i en problemsituation.  

Några viktiga förslag till åtgärder:

  • Fullmaktshanteringen är en av de huvudsakliga källorna till problem på marknaden just nu. Energiföretagen föreslår i första steget att branschen tar fram en branschgemensam standard för fullmakter, där det är definierat vilka fält som behöver fyllas i, att fullmakten är giltig för viss tid, att det är tydligt vad den ger fullmaktshavaren rätt att utföra (inhämta information, utföra leverantörsbyte, påbörja samfakturering etc.) Energiföretagen föreslår att det parallellt undersöks om det är möjligt att lagstifta i frågan.
  • Inte sällan toppar oschyssta elhandelsföretag prisjämförelsesajternas listor – även myndigheternas egna. Energiföretagen föreslår därför att elpriskollen.se få in en varningsflagga kopplad till oschyssta affärsmetoder som uppdagats i olika myndigheters tillsyn t.ex. Eioch Konsumentverket.  
  • Ett problem som ökat sista tiden är att elhandelsföretag missbrukar möjligheten att begära att kunder frånkopplas. En möjlighet är att ellagens bestämmelser kring frånkoppling tydliggörs på så sätt att det klargörs att en kunds invändning till elnätsföretaget om att en frånkoppling på elhandelsföretagets initiativ är tvistig ska räcka för att frånkopplingen inte ska genomföras.

Fler åtgärdsförslag som AG Säljförtroende vill gå vidare med: 

  • Ökat samarbete mellan tillsynsmyndigheter.
  • Ökad tillsyn och verkningsfulla verktyg i tillsynsprocessen.
  • Likvärdiga regelkrav för energitjänsteföretag som för elhandelsföretag.
  • Granskning av aktörer före publicering av priser på elpriskollen.
  • Schysst elhandel på elpriskollen.
  • Reglering för hantering av tvistiga leverantörsbyten.
  • Förbättrat skydd för konsumentlika småföretag.

Här kan du ta del av hela rapporten, den är öppen för alla.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se