Remissvar på utkast till förordning om elpriskompensation

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige har den 16 februari lämnat in remissvar på förslaget om elpriskompensation.

Energiföretagen Sverige lämnar i remissvaret inga synpunkter på förslaget om elpriskompensation i sig. Fokus ligger i stället på elnätsföretagens roll.  

I svaret framkommer det att Energiföretagen stöder att elpriskompensationen beräknas per uttagspunkt och inte per kund, eftersom det möjliggör snabbare förmedling till kunderna. Vi stöder även huvudregeln att elpriskompensation ska ges till elanvändare som tagit ut el under de aktuella månaderna. Samtidigt är tilläggsregeln, där kompensationen undantagsvis kan ges till senare inflyttad kund, motiverad för att undvika kostsam spårning av avflyttade kunder i svåra fall. 

I svaret poängteras även vikten av att följande tre förutsättningar uppfylls: 

  • En uppföljning måste ske snarast efter februari månads slut för att kontrollera att kompensationens budget verkligen räcker. Det behöver finnas en beredskap för att annars kunna skjuta till medel så att alla berättigade kunder får ta del av elpriskompensationen. 
     
  • Den rörliga ersättningen till elnätsföretagen för administrationen på 60 kronor bör beräknas per uttagspunkt, då respektive uttagspunkt utgör föremål för kontroll och beräkning av kompensationsnivå. 
     
  • Tiden för extra ansökningar om ersättning från elnätsföretagen till Kammarkollegiet kan övervägas att utökas till och med den 31 oktober, för att ge ytterligare tid för korrigeringar. 

Läs hela remissvaret. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se