Elnätens intäktsreglering – då, nu och framåt

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vad har hänt, vad sker just nu och hur ser intäktsregleringens framtid ut? Energiföretagen Sveriges elnätsansvarige Tomas Malmström summerar läget.

Tomas Malmström, som är ansvarig för elnät och regelverk på Energiföretagen, har hållit ihop vårt arbete med intäktsregleringen de senaste åren. Tillsynen av intäkterna följer fyraårsperioder, där den tredje perioden 2020–2023 pågår.

Arbetet har konstant blickat både bakåt och framåt. Historiskt sett har betydande rättsprocesser pågått. En sådan process pågår exempelvis nu, vilket påverkar innevarande period.

Detta har hänt

Den senaste tiden har frågorna gällt kommande period 2024–2027, där Energimarknadsinspektionen (Ei) tidigare i år presenterade förslag på omfattande förändringar i reglermodellen. Huvudfrågan har varit hur elnätsanläggningar ska värderas i underlaget som ska ligga till grund för intäktsramarna och därmed kundernas avgifter.

Från branschens sida har vi sett problem med att byta modell utan en ordentlig analys med konsekvensbeskrivning, men framför allt utan att införa en övergångslösning. Vi ser uppenbara risker med att rätt förutsättningar inte skulle ges för de investeringar som krävs inför den gigantiska omställning som väntar, utöver de investeringar som behövs för att ersätta ett åldrat elnät. Det visar våra egna analyser.

Förutom direkta kontakter med myndigheter har en tät dialog pågått med Ei som involverat berörda medlemsföretag, politiker, finansiärer och direkta intressenter som Svenska kraftnät. Hela tiden har också hela medlemsskaran och andra utomstående intressenter informerats om branschens synpunkter.

Här står vi idag

Före sommarledigheten fick vi delvis svar på hur modellen ska se ut för den kommande fjärde regleringsperioden. Det skedde efter prövning i domstol som ledde till att Ei i stora delar blev tvungna att pausa sitt metodbyte, då det visade sig att de planerade ändringarna inte var helt förenliga med lagstiftningen. Modellen för perioden 2024–2027 kommer därför i stora delar se ut som tidigare, vilket branschen ser som en klar fördel. Mer tid ges då till nödvändig analys, vilket gör att eventuell utveckling av regleringsmodellen kan ske på ett mer balanserat sätt.

Intäktsregleringen framåt – detta ska vi göra

Arbetet fortskrider i olika tidsperspektiv. På kort sikt handlar det om att bevaka utvecklingen för innevarande period tre (RP3) och att bistå Ei i de återstående frågor som finns i färdigställandet av modellen inför nästa regleringsperiod fyra (RP4).

För RP3 inväntar vi nya beslut om intäktsramar från Ei. Det är hög tid att intäktsramarna nu blir fastställda (nästan fyra år för sent) och om några ytterligare uppgifter krävs från elnätsföretagen måste det klargöras snarast möjligt. För RP4 handlar det konkret om att branschen ska lämna synpunkter på en ny normprislista och nya föreskrifter. Dessutom har Ei meddelat att waccen (kalkylräntan) och incitament för användning av flexibilitetstjänster är frågor som återstår att avgöra definitivt i modellen. Även i dessa frågor har vi intresse av att engagera oss.

På lång sikt aviserar Ei fortfarande ett metodbyte till period fem som startar år 2028. Det kräver fortsatt dialog och medger tid för analys och konsekvensutredning. Viktigt där är att öka förutsägbarheten och stabiliteten i modellen. Energiföretagen välkomnar därför dialogen som Ei aviserat att bjuda in till, för att nå balans mellan rimliga förutsättningar för investeringar och skäliga avgifter för kunderna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se