Omprövning av vattenkraft med oacceptabel påverkan på kraftsystemet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät visar i en ny rapport att miljöanpassningen av vattenkraften ger en oacceptabel påverkan på kraftsystemet om den inte genomförs övervägt och med ett systemperspektiv. En slutsats är bland annat att kraftverk som bidrar mest till balanseringen av kraftsystemet behöver förklaras som kraftigt modifierade vatten (KMV) så att flödespåverkande miljöåtgärder i dessa kraftverk kan undvikas.

Foto: Jennie Lind

Energiföretagen anser att Svenska kraftnäts analys är ett värdefullt beslutsunderlag för regeringen nu när pausen av den nationella planen går mot sitt slut.

– Det är viktigt att regeringen nu agerar och beslutar om regeländringar så att omprövningarna av vattenkraften inte leder till den oacceptabla påverkan på kraftsystemet som Svenska kraftnät ser som en konsekvens av nuvarande inriktning, säger Energiföretagens vattenkraftsexpert Johan Bladh.

Ny position visar vägen

Den 19 oktober i år antog Energiföretagen en ny position som tar sin utgångspunkt i Svenska kraftnäts rapport. Där beskrivs ett antal förändringar som Energiföretagen anser är nödvändiga för att den nationella omprövningsplanen ska kunna genomföras i linje med EU:s vattendirektiv och nationella politiska beslut. En nyckelfaktor menar branschen är att regeringen på ett tydligare sätt styr vattenförvaltningen mot den politiskt beslutade avvägningen mellan vattenmiljö och vattenkraft.

– Ett stort problem hittills har varit att politiskt beslutade riktvärden varit otydligt formulerade och dessutom haft vägledande status. Bristen på styrning har gjort att produktionsförlusterna och kostnaderna för samhället riskerat att skena iväg och det har varit svårt att nå samsyn mellan bransch och myndigheter om vilka åtgärder som ska genomföras, menar Johan Bladh.

Viktig avvägning mellan vattenkraft och vattenmiljö

Energiföretagen vill bland annat att politiska beslut som rör avvägningen mellan vattenmiljö och vattenkraft blir bindande för vattenförvaltningen. Johan Bladh fortsätter:

– Regeringen måste formulera tydliga riktvärden i de förordningar som styr omprövningsprocessen. Det handlar exempelvis om riktvärdet 1,5 TWh produktionsförlust och andra kompletterande värden för reglerförmåga och effekttillräcklighet som Svenska kraftnät beskriver i sin rapport.

Energiföretagen pekar också ut en rad andra förtydliganden som regeringen behöver göra, exempelvis för vattenkraftverk som påverkar Natura-2000-områden, hur Svenska kraftnät och Energimyndigheten kan bistå vattenmyndigheterna med bedömningar, och hur vattendirektivets avvägningsinstrument KMV respektive undantag ska tillämpas.

Arena vattenkraft är den första planerade träffen

Vad som händer inom Regeringskansliet just nu vet inte branschen så mycket om.

– Vi hoppas förstås att tjänstemännen på Regeringskansliet tagit till sig Svenska kraftnäts rapport och vår position, men vi har ännu inte fått tillfälle att diskutera saken med dem. Den första planerade träffen vi har med ansvarig statssekreterare Daniel Westlén, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten är Energiföretagens konferens Arena vattenkraft den 16 november (program här). Vi hoppas att de kan ge oss och konferensdeltagarna svar på några frågor då, avslutar Johan Bladh  

Anmälan till Arena vattenkraft den 16 november kan göras här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se