Lagrådet har yttrat sig om anvisade elavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Lagrådet har den 22 juni yttrat sig över regeringens förslag om anvisade elavtal. Lagrådet har bland annat ställt sig frågande till det mandat som ges att införa prisreglering, där tanken är att ett pristak sätts för en viss tid men där det sedan är fritt för elhandelsföretagen att höja priset kraftigt.

Lagrådet påpekar att ett pris som bestämts på det sätt som beskrivs beträffande pristak knappast kan sägas vara skäligt, vilket i sin tur gör förslaget svårt att förena med det förslag som också finns i lagrådsremissen om att elhandelsföretagen mot elnätsföretaget ska åta sig att sälja el på skäliga villkor till anvisningskunder. Lagrådets slutsats är att frågan om det bör införas en prisreglering och hur den i så fall ska utformas bör analyseras och övervägas ytterligare.

Beträffande kontrollen av skäliga villkor saknar Lagrådet, mot bakgrund av att det redan finns lagreglering mot oskäliga avtalsvillkor, en förklaring till varför ytterligare reglering skulle behövas. Lagrådet påpekar vidare att departementet uppgivit att avsikten är att elnätsföretagen ska vara skyldiga att se till att det anvisade elhandelsföretaget tillämpar skäliga villkor i förhållande till kunden. Av avtalet mellan elnätsföretaget och elhandelsföretaget ska också framgå vilka utgångspunkterna är för utformningen av leveransvillkoren. Lagrådet konstaterar att ingetdera emellertid framgår uttryckligen av den föreslagna lagtexten.

I likhet med vad Energiföretagen Sverige framfört påpekar Lagrådet att det föreslagna ikraftträdandet 1 januari 2017 i förening med att det inte föreslås någon övergångsreglering medför en konsekvens som inte är godtagbar. Elnätsföretagen blir skyldiga att tillämpa de nya reglerna avseende skäliga villkor även om de strider mot gällande avtal med anvisade elhandelsföretag. Om det inte är så att alla avtal innehåller villkor som ger rätt till omförhandling i den uppkomna situationen konstaterar Lagrådet att detta inte är godtagbart.

Även i de delar som avser information på kundernas faktura har Lagrådet haft synpunkter på regeringens förslag.

Energiföretagen Sverige har tidigare skrivit om förslaget läs här.

Lagrådets yttrande finns att läsa här.