Kompetenskampen pågår mellan energiföretagen

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

Länge har vi vetat att energibranschen söker fler medarbetare, men aldrig har det varit så tydligt att företagen i stort sett bara rekryterar av varandra. "Det är dags att öppna upp och vidga rekryteringsperspektiven", menar Ulrica Nordemar, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagens senaste kompetensbehovsanalys visar att rekryteringsbehovet av ingenjörer och tekniker bland medlemsföretagen fortfarande är stort. 29% spår att de kommer att bli fler anställda de kommande tre år och framför allt att det är svårare att rekrytera nu än för tre år sedan. Få har dessutom en strukturerad plan för hur de ska tackla den här utmaningen.

Undersökningen visar att behovet av elkraftsingenjörer, drifttekniker och distributionselektriker fortfarande är störst. 37 % av medlemsföretagen säger att de inom de tre kommande åren behöver rekrytera elkraftingenjörer.

- Det som oroar är den begränsade rörligheten in och ur branschen, säger Ulrica Nordemar. 84 % av de tillfrågade företagen anger andra företag i branschen som en viktig rekryteringsbas, samtidigt som bara 28% har rekryterat från högskolor och universitet. Här behövs förändring, menar Ulrica och fortsätter:

- En del av lösningen till att minska svårigheterna att rekrytera skulle kunna vara att börja tänka lite större än att bara söka efter exakta dokumenterade kunskapskrav. Det är klart att rekryteringsbasen urholkas om vi bara rekryterar internt inom branschen! säger Ulrica Nordemar.

Att branschen står inför en omdaning, med förändrade kundkrav och tänkbart nya affärsmodeller syns bara i periferin. Undersökningen visar inga större trendbrott eller förändringar i kompetensbehoven. Det är fortfarande elnätsbolagen som synes ha störst rekryteringsbehov, av de medlemsföretag som svarat.

Nyckelresultat

  • Det totala rekryteringsbehovet av tekniker och ingenjörer i branschen uppgår till ca 3200 personer kommande tre år
  • 29 % av företagen spår en ökad personalstyrka på tre års sikt
  • Störst är behov av civilingenjörer och högskoleingenjörer
  • 8 % av alla tekniker och ingenjörer spås gå i pension kommande 3 år
  • 58 % uppger att det totalt sett är svårt att rekrytera (jmf 53 % 2014)
  • Elkraftingenjörer, drifttekniker och distributionselektriker efterfrågas av flest
  • De flesta enskilda yrken uppges svåra att rekrytera av minst hälften av de företag som efterfrågar dem
  • 70 % anger att de rekryterat från andra företag i branschen. 84% anger att andra företag i branschen är en mycket viktig rekryteringskälla
  • 28 % uppger att de har en strukturerad plan för hur rekryteringsbehovet ska mötas
  • 60 % riktar aktiviteter mot utbildningssystemet

Energiföretagen Sveriges kompetensbehovsanalys är genomförd av Ungdomsbarometern, och presenterades på föreningens årskonferens 13 mars. Undersökningen är helt färsk och en fullständig analys är ännu inte gjord. En längre rapport och analys av resultatet tas fram under kommande veckor. De som besvarat enkäten representerar 75% av medlemsföretagens antal anställda, och de medlemmar som inte besvarat enkäten har antagits ha ett motsvarande behov som de som svarat.

För mer information, se rapport.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ulrica Nordemar

Ansvarig HR
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se