Positivt om vattenkraftens betydelse – samtidigt behövs kompletteringar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har idag lämnat sitt remissvar på promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft”. Föreningen är generellt positiv till inriktning och förslag och menar att promemorian utgör en central del i arbetet för att kunna få till stånd en politisk styrning av det statliga miljöarbetet inklusive lämpliga avvägningar och en rimlig ambitionsnivå. Energiföretagen ser dock behov av vissa justeringar och framhåller särskilt att en väl fungerande vattenförvaltning utgör en förutsättning för att Energiöverenskommelsens vattenkraftrelaterade mål uppfylls.

Promemorian "Vattenmiljö och vattenkraft" presenterar förslag som syftar till att bland annat genomföra de vattenkraftrelaterade delarna i den energiöverenskommelse som träffades i juni 2016, samt för att förtydliga det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Promemorian utgör dessutom en central del i arbetet för att få till stånd en politisk styrning av det statliga miljöarbetet och en rimlig avvägning i miljöarbetet.

Vattenkraften är planerbar och förnybar elproduktion samt bidrar med produktions- och reglerförmåga till energisystemet. Dessutom tillhandahåller vattenkraften många av de viktiga systemtjänster som blir än viktigare med en ökad andel el från vind och sol.

- Det är positivt att lagförslaget lyfter fram vattenkraftens betydelse för energisystemet och vi menar att det nu är viktigt att regeringen vid beredningen av lagförslaget särskilt beaktar vattenkraftens långsiktiga förutsättningar när det gäller ”fortsatt hög produktion" och "effekthöjningar i befintliga verk", så som det beskrevs i energiöverenskommelsen, säger Gun Åhrling-Rundström, ansvarig för vattenkraftfrågor hos Energiföretagen.

I sitt remissvar lyfter Energiföretagen också fram att den svenska vattenförvaltningen och genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten inte är ändamålsenliga.

- Ramdirektivets regelverk ger svenska myndigheter möjlighet att låta merparten av de vattenförekomster som berörs av vattenkraft utpekas som kraftigt modifierade vatten. Vi kan dock konstatera att vattenmyndigheternas tillämpning, som bland annat utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar, i praktiken innebär att ett stort antal kraftverk och dammanläggningar hittills inte har pekats som KMV. Genom promemorian och den nyligen beslutade utredningen om översyn av vattenförvaltningen finns nu goda förutsättningar att få till stånd en politisk styrning av det statliga miljöarbetet och därmed lämpliga avvägningar och en rimlig ambitionsnivå, avslutar Gun Årling-Rundström.

Läs hela remissvaret från Energiföretagen Sverige.

Om svensk vattenkraft

Vattenkraften har funnits i Sverige i mycket lång tid och ligger bakom att vi har ett av världens bästa energisystem. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig energi till konkurrenskraftigt pris. Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk med tillhörande dammar i Sverige och 80 procent av elproduktionen från vattenkraften sker i Norrland. Ett av de största vattenkraftverken är Harsprånget i Luleälven som har en maximal effekt som är nästan lika stor som ett större kärnkraftblock. Många av vattenkraftverken är mindre men alla bidrar i olika grad till ett system i balans och tillgång till förnybar energi. Läs mer om vattenkraften i energisystemet.