Energiföretagen kritiska till Boverkets remiss om energikrav

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige har svarat på Boverkets remiss av föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6), som bland annat föreslår nya primärenergifaktorer för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Energiföretagen anser att primärenergifaktorerna är felaktiga. Dessutom tycker branschorganisationen att Boverket redan nu bör anpassa energikraven i byggreglerna till det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda och införa den likabehandlingsprincip för förnybar energi som EU förordar.

- Vår viktigaste punkt är – som de senaste åren – att systemgränsen för energikraven i byggreglerna bör utgå från hur mycket energi en byggnad faktiskt använder, inte hur mycket energi som kommer in genom väggen. Byggreglerna bör styra mot att det byggs energieffektiva hus, inte som nu styra fastighetsägarens val av energikälla. Detta har både Energikommissionen och Miljömålsberedningen lyft fram i sina betänkanden, som tagits fram i bred politisk enighet, förklarar Erik Thornström., ansvarig för skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning på Energiföretagen Sverige. 

Energiföretagen Sverige anser att det är bra med en högre grad av differentiering av kravnivåerna för olika byggnadskategorier, som bättre utgår från förutsättningarna för respektive byggnadstyp. Men påtalar samtidigt att kravet för lokaler är satt på skarpare nivå än vad som bedömts vara kostnadsoptimalt för fjärrvärmevärmda lokaler, utan att detta motiverats. Fler referensbyggnader borde också ha använts som underlag för konsekvensanalysen.

- Energiföretagen stödjer i stort utformningen av den föreslagna av primärenergifaktorn för el men anser att även solel och vindkraft bör utgå från Miljöfaktabokens beräkningsförutsättningar. Vi anser även att begreppet ”Östersjömix” bör ersättas av ”nordeuropeisk mix” som är ett mer allmänt vedertaget begrepp, säger Erik Thornström.

Han lyfter också att de primärenergifaktorer som Boverket presenterat för fjärrvärme inte tar hänsyn till fjärrvärmens faktiska resurseffektivitet och primärenergianvändning. Användningen av avfall och sekundära biobränslen i fjärrvärmen bör få primärenergifaktorer i enlighet med Miljöfaktaboken, som är en vedertagen källa.

För fjärrkyla är den föreslagna primärenergifaktorn ännu mer missvisande. Här skriver Energiföretagen att den föreslagna primärenergifaktorn för fjärrkyla är alldeles för hög och ”saknar verklighetsförankring”. Istället måste den bestämmas utifrån aktuella faktiska data om primärenergianvändning, vilket innebär en faktor på ca 0,36 jämfört med föreslagna 0,62. 

- Det är också minst sagt förvånande att Boverket inte redan nu anpassar kraven till det nya EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Där finns krav på att all förnybar energi ska behandlas lika, oavsett om den producerats innanför eller utanför tomtgränsen, tvärtemot Boverkets energikrav, tillägger Erik Thornström.

Läs hela Energiföretagens remissvar här.

Läs debattartikel "Nya byggregler missar klimat- och energimålen".

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se