Föredöme för jämställdheten i energibranschen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Den 13 mars har ledarskapsprogrammet Qraftsamling sin nästa träff. Den här gången är det Svenska kraftnät som är värd. Vi har intervjuat två kvinnliga chefer på företaget, Maria Ahnfelt och Elisabet Norgren, som båda är mycket positiva till energibranschens förändringsprogram för ökad jämställdhet.

Maria Ahnfelt är enhetschef för driftutbildning och-utveckling. Enheten består av 19 personer och är placerad på driftavdelningen, den avdelning som ansvarar för driften av stamnätet från Svenska kraftnäts kontrollrum. Driftavdelningen har också ansvar för att dygnet runt upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el i Sverige.

I enhetens arbetsuppgifter ingår bland annat att utbilda och anordna övningar för den personal som arbetar i kontrollrummen.

– Om Sverige slocknar, är Svenska kraftnäts kontrollrum centrala för att snabbt få igång kraftsystemet igen. Vi tar fram strategier för denna driftåteruppbyggnad, och anordnar övningar för kontrollrumspersonal på Svenska kraftnäts och andra nät- och produktionsföretag.

Svenska kraftnät har arbetat aktivt med jämställdhet i cirka 15 år. Andelen kvinnor i organisationen var vid 2017 års slut 39 procent och andelen kvinnliga chefer var 55 procent. Som ett led i jämställdhetsarbetet deltar Svenska kraftnät i Qraftsamling. En rad åtgärder har tagits fram för att öka jämställdheten och för att göra arbetsplatsen attraktiv för kvinnor.

Myndigheten har anpassat arbetsmiljön så att det ska vara möjligt att kombinera karriär och familj. Bland annat är det uttalat att inga möten sker innan 9 och efter 15. På det sättet har personalen möjlighet att lämna och hämta barn. Traineeprogrammet är en annan åtgärd då 50 procent av deltagarna ska vara kvinnor.

På Svenska kraftnät finns det många kvinnliga projektledare, men däremot är det fortfarande en lägre andel kvinnor som arbetar som specialister och tekniska experter. Vad tror du att man kan göra för att öka andelen kvinnliga specialister?

– Jag tror att en lösning är att lyfta de duktiga kvinnliga förebilder som finns i branschen, de kan inspirera andra.

Svenska kraftnät har en hög andel kvinnliga chefer, högre än många andra företag i energibranschen. Vad tror du att det beror på?

– Jag tror att den viktiga samhällsfunktion som Svenska kraftnät har, lockar kvinnor. Vi har sett ett stort intresse, framförallt från nyutexaminerade kvinnor. Vi har också en bra kultur här,  vi arbetar aktivt med arbetsklimat och arbetsmiljö och det märks.

Vad betyder Qraftsamling för dig?

– Qraftsamling har gett mig en ökad medvetenhet om mångfald och inkludering. Jag har haft en väldig nytta av det i min chefsroll. Nätverket är oerhört viktigt. Jag får insyn i hur andra företag jobbar och det ger mig idéer till nya lösningar på utmaningar här på jobbet.

Det händer mycket på Svenska kraftnät just nu. Det svenska stamnätet byggs ut för att möta framtidens krav på högre elförbrukning och säkra leveranser. De förnybara energikällorna ställer nya krav på stamnätet. Vi har talat med Elisabet Norgren som är ansvarig för en enhet med uppgift att utveckla det framtida elsystemet.

– På enheten jobbar vi med en beredskap för att möta upp alla förnybara energikällor. Vi gör analyser för att se hur Sveriges behov av el kommer att se ut om 5-10 år. Enheten gör löpande kontroller av elsystemen och ansvarar också för Sveriges elförbindelser med utlandet, säger Elisabet Norgren, enhetschef nätutveckling.

I nuläget består enheten av tre kvinnor och åtta män. Några har nyligen gått vidare till andra arbetsuppgifter, så Elisabet Norgren behöver anställa ny personal.

–Jag vill rekrytera fler kvinnor till enheten, det är bra för samverkan i gruppen. Om det är sökande med likvärdiga kompetenser kommer jag att välja en kvinna. Jag vill jobba med en grupp som speglar samhället i stort.

Elisabet Norgren är övertygad om att det är av största vikt hur platsannonsen utformas. Om den formuleras med för många specifika krav på viss kompetens och erfarenhet, kommer många kvinnor att avstå från att söka.

– Vi måste formulera platsannonserna så att kvinnor inspireras att söka. Vi kvinnor tänker att om vi inte uppfyller alla kraven som anges i annonsen, kan vi inte söka. Män å andra sidan, har ofta större självförtroende och tänker att om de inte kan allt det som anges i annonsen, kan de ju lära sig! Vi behöver redan i kravprofilen sätta krav som öppnar upp för en arbetsgrupp där fler erfarenheter, perspektiv och kunskap får mötas.

Svenska kraftnät arbetar aktivt för att skapa en jämnare könsfördelning och tog i början av 2017 fram en reviderad jämställdhets- och likabehandlingsplan. Hur ser du på jämställdheten hos din arbetsgivare?

– En arbetsgivare måste skapa förutsättningar som gör att kvinnor vill jobba där. Det måste finnas en bra policy så att det funkar i praktiken.  Kvinnor måste få ihop livspusslet med jobb och krav från familjen. När mina barn var små hade jag ett jobb här på Svenska kraftnät med mycket resor. Jag bodde också långt från arbetsplatsen. Jag fick då möjlighet att börja jobba på lokalkontoret i Västerås och då blev min vardag så mycket lättare. Att erbjuda konkreta saker som distansarbete är viktigt och det är ett bra sätt att attrahera kvinnor till branschen.

Vad har Qraftsamling betytt för dig?

– Mycket positivt. Programmet är utvecklande för mig som individ och bra för mitt ledarskap. Min mentor är bra och ger mig nya verktyg och inspiration. Vi bollar saker som jag kanske inte kan bolla internt. Jag tränar på att leda min personal med mer riktning, alltså ge mer frihet åt mina medarbetare att tänka ut egna lösningar, bara det går åt rätt håll.

Hur tror du att jämställdheten kan bli ännu bättre hos er?

– Vi måste bli bättre på att lyfta fram de kvinnor som jobbar här. Vi ska låta våra kvinnliga medarbetare synas i kundrelationer, låta dem ta plats i paneldebatter och i styrelsen. Då skickar vi ut en signal om att på Svenska kraftnät, där får faktiskt kvinnor synas!

Text: Marie Kofod-Hansen, Tidningen Energi