Fortsatt fokus på säkra arbetsplatser – möte med Anders Ygeman

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid ett uppföljande möte idag med energiminister Anders Ygeman om arbetsplatsolyckor i energibranschen så deltog Pernilla Winnhed, vd och Per-Olov Engman, sakkunnig EBR HMS, från Energiföretagen. Budskapet var att energibranschen tar frågan om säkrare arbetsplatser på största allvar och att vi med rätt insatser och utbildning bör kunna närma oss en nollvision.

fokus på elsäkerhet

Idag hölls ett uppföljande möte med energiminister Anders Ygeman om arbetsplatsolyckor i energibranschen. Pernilla Winnhed, vd och Per-Olov Engman, sakkunnig EBR HMS, representerade Energiföretagen.  

-  Vid mötet framförde jag att vi ser mycket positivt på att ministern initierat en dialog om säkrare arbetsplatser, säger Pernilla Winnhed. På Energiföretagen är detta en högst prioriterad fråga, där vi aktivt arbetar för att erbjuda ännu bättre verktyg för våra medlemsföretag. Den senaste tidens olyckor visat att arbetet inte på något sätt är över. Varje allvarlig olycka är en för mycket och en nollvision borde vara nåbar för branschen.  

Fokus var att diskutera utvecklingen sedan förra mötet samt om och i så fall hur Coronapandemin påverkat arbetet. Dessutom att diskutera konkreta åtgärder som bör vidtas.  

- Vi tog bland annat upp frågan om induktion med anledning av de senaste olyckorna som inträffat, varav en med dödlig utgång. Och att vi inom EBtagit fram ett förslag på att komplettera befintliga publikationer med vägledning kring hur risker med induktion kan minimeras, säger Per-Olov Engman, sakkunnig inom EBR hälsa-miljö-säkerhet. 

Per-Olov Engman igen: 

- Som Pernilla poängterade så arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor och många initiativ är på gång, allt ifrån uppdateringar av vägledningar, utbildning av lärare till att öka kännedomen om branschens riktlinjer för säkert arbete redan i skolbänken. Vi har bland annat identifierat ett problem där kvaliteten vid vissa utbildningar inte uppfyller EBR:s riktlinjer.  Därför har vi initierat ett projekt som bland annat ska leda fram till en kvalitetssäkring av alla som utbildar i branschens riktlinjer. Initiativet heter Wattityd och planeras att lanseras i början av 2021. 

Vid mötet framförde vd Pernilla Winnhed vikten av en fortsatt dialog – även med andra aktörer och berörda myndigheter: 

Det är viktigt att vi ha en bra dialog med andra aktörer inom vårt område. Även om vi själva från bransch och företag har en god kunskap och dialog, så bidrar flera perspektiv till nya insikter. Om till exempel Arbetsmiljöverket sammanställde utredningsresultat efter olyckor vore det ett värdefullt material att lära av. Vi skulle gärna se att detta möte kunde leda till en mer stående och återkommande dialog kring elsäkerhet och det förebyggande arbetet. Inte minst skulle ett sådant utbyte med dom berörda myndigheterna vara till stöd för oss.  

Energiföretagen framförde också att även om Coronapandemin påverkat vår bransch i många avseenden så har inte branschorganisationens dagliga arbete med dessa frågor minskat. En del utbildningsinsatser sker självklart nu på distans och planerna för fler digitala utbildningar har påskyndats.   

EBR, Energibranschens riktlinjer och ESA, som är elbranschens säkerhetsanvisningar är viktiga verktyg för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt för alla som arbetar i branschen. Här kan du läsa mer om EBR och ESA.