Elkostnadernas fördelning vid högt elpris – Energiföretagen förklarar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De totala elkostnaderna som svenska elkunder betalar består i princip av tre olika komponenter; kostnader för själva elen, kostnader för överföringen (transporten) av el via elnätet, samt skatter och avgifter till staten. Hur ändras elkostnadernas fördelning vid höga priser på el? Energiföretagen förklarar.

Som kund är elkostnaderna vanligen delade på två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Elnätsföretagen har av Energimarknadsinspektionen, Ei, fått ensamrätten att överföra el inom ett specifikt geografiskt område. Därför kan man som kund inte välja elnätsföretag. Eftersom elnätsföretagen är i en monopolsituation så är de underställda en reglering av Ei som begränsar deras intäkter.

Detta skiljer sig från kostnaderna för själva elen som betalas till elhandelsföretagen. I Sverige finns knappt 150 olika elhandelsföretag som kunderna kan välja mellan och varje företag har vanligen många olika avtalserbjudanden. Kundens val begränsas av att alla elhandelsföretag inte erbjuder avtal i alla fyra elområden, och att några kanske inte erbjuder avtal om fast pris.

Den tredje delen av elkostnaderna består av skatter och avgifter till staten. Energiskatten på el betalas via elnätsfakturan, men också tre avgifter: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift. Dessa avgifter bidrar till finansieringen av de tre myndigheterna Elsäkerhetsverket, Ei, respektive Svenska kraftnät.

Fördjupning i den totala elkostnadens tre komponenter

Fakturan från elnätsföretaget är kostnaden för överföringen av elen. Avgifterna varierar mellan de olika företagen och kopplas ofta till de lokala förutsättningarna. I tätbebyggda områden är till exempel kostnaderna per kund mycket mindre än i glesbygden. Via elnätsfakturan från det lokala elnätsföretaget betalas även kostnaderna från det som kallas överliggande nät; regionnät och stamnät. De överliggande näten är till för att överföra el över långa avstånd. För att minska energiförlusterna sker överföringen där vid betydligt högre spänningsnivåer än vad lokalnäten har.

I fakturan från elhandelsföretagen ingår kostnader för inköp av el och eventuella prissäkringsprodukter. Dessutom kostnader för riskhantering, elcertifikat (för att stimulera utbyggnad av förnybara energislag) och vanliga företagsspecifika kostnader för administration, marknadsföring med mera. I inköpskostnaden för el täcks kostnaderna för elproduktionen. Här kan skatter och avgifter också finnas inbakade, liksom kostnader för utsläppsrätter av koldioxid inom det europeiska handelssystemet EU-ETS.

Förutom avgifterna och energiskatten betalas moms med 25 procent på både elnäts- och elhandelsfakturan. Staten har bestämt nivån på energiskatten, myndighetsavgifterna, momsen samt kvoten för elcertifikat (och därmed kostnaderna). Även kostnaderna för utsläppsrätter kan tillskrivas statliga regleringar.

* Ett förtydligande om avgifter, skatter och moms finns sist i denna artikel.

Andelarna av totala elkostnaden varierar främst med elpriset – några exempel

I och med att elpriset kan variera kraftigt så varierar också de olika komponenternas andelar. Ytterligare en komponent som är av betydelse är hur stor kundens årliga elanvändning är, då avtalen kan innehålla både en fast och en rörlig avgift. Räknat per kilowattimme blir de fasta kostnaderna mindre ju större den årliga elanvändningen är.

Vi visar här ett exempel. För en kund med en årlig elanvändning på 20 000 kWh (elvärmd villa) och avtal om rörligt pris har kostnaderna under perioden 2015–2020 fördelat sig på:

  • 25 procent för elnät (benämnd nätavgift nedan).
  • 31 procent för el (benämnd elhandelskostnad nedan).
  • 44 procent för skatt och moms.

Att andelarna varierar kan illustreras av de senaste årens prisvariationer då elpriserna var rekordlåga under år 2020 medan rekordhöga priser har noterats under år 2021.

Jämförelse med november 2021 enligt nedan.

I skrivande stund (21 december 2021) har elpriset på spotmarknaden hittills under december varit knappt dubbelt så högt som priset i november. Förutom att kostnaderna för själva elen ökar innebär ett högre elpris att även kostnaden för momsen ökar. Skulle prisläget vara hela månaden ut blir fördelningen som i diagrammet nedan.

Mer statistik från elmarknaden finns här på Energiföretagens webbplats

Läs också Energiföretagens information till elkunder här

* Förtydligande om skatter avgifter och moms

För lågspänningskunder (hushåll) gäller följande för år 2022:

  • Elberedskapsavgiften uppgår till 39,20 kr/år.
  • Nätövervakningsavgiften är 4,35 kr/år.
  • Elsäkerhetsavgiften uppgår till 11,10 kr/år.
  • Energiskatten på el är 36 öre/kWh (för 15 kommuner i norra Sverige uppgår skatten till 26,4 öre/kWh).
  • Elcertifikat kan inte prissättas på samma sätt, där väljer elhandelsföretagen själva vad de vill ha betalt.
  • Moms tillkommer på alla komponenter med 25 procent.
  • Via fakturan till elnätsföretaget betalas energiskatt, myndighetsavgifter och moms, medan fakturan från elhandelsföretaget enbart belastas med moms.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se