Dåligt gehör för inspel till EU:s nya taxonomi

Energiföretagen har lämnat synpunkter på Taxonomins kriterier för bland annat vattenkraft, bioenergi, vindkraft, solenergi, byggnader. Energiföretagen stöder tanken med taxonomin, men anser att det fortsatt är för svårt att nå fram med konstruktiva förslag till EU-kommissionen och att de branscher som berörs inte har någon representativ närvaro i arbetet som pågår.

EU:s politik för att främja mer hållbara investeringar, en politik vars övergripande ambition Energiföretagen självklart stöder, genomförs bland annat genom det som kallas EU:s taxonomi för hållbara investeringar. När EU ställer om för att nå målen för utsläppsminskningar av klimatgaser, är givetvis hur man gör det minst lika viktigt eftersom omställningen kommer att ta stora resurser i anspråk. Att göra omställningen på rätt sätt är alltså viktigt att sträva efter, oavsett vad investeringen handlar om. 

Taxonomin har investerare (banker, försäkringsbolag, investeringsinstitut osv) som en av målgrupperna. För att dessa aktörer ska kunna bedöma vad som räknas som hållbar vattenkraft, bioenergi, byggnader, med mera, har kriterier i flera omgångar listats i långa dokument med ”tekniska screeningkriterier”. Dessa tas fram inom ramen för en plattform med bristande insyn.  

Processen för att ta fram dessa kriterier har med andra ord varit allt annat än transparent och det har varit, och är fortsatt svårt, att få gehör för energibranschens förslag. Den här gången rörde kriterierna bland annat vattenkraft, bioenergi, vindkraft, solenergi, byggnader - men mycket annat också, totalt kring 1000 sidor.  

- Vi har arbetat intensivt med taxonomin i snart tre år, men vi ser ingen förbättring i möjligheten att inkomma med konstruktiva förslag till kommissionen, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige.  

Energiföretagen beklagar att kommissionen fortsätter på tidigare arbetssätt där lagstiftning med omfattande samhällspåverkan definieras i en sluten process. Även om Energiföretagen Sverige välkomnar ett remissförfarande i flera steg så ser vi fortsatta problem med att de samhällssektorer som berörs, såsom energisektorn, fortfarande inte har någon representativ närvaro i kommissionens plattform för hållbara investeringar. 

- Ett reaktivt arbetssätt är inget vi eftersträvar i detta för samhället så viktiga ärende. Vi skulle gärna önska en större lyhördhet från kommissionens sida kring arbetets process och att experter från berörda sektorer bjuds in att bidra från början, avslutar Henrik Wingfors. 

Läs vårt remissvar här. 

Läs mer om Energiföretagens arbete med taxonomin.  

För frågor om vattenkraft i taxonomin, kontakta Johan Bladh. 

För frågor om bioenergi och avfall i taxonomin, kontakta Raziyeh Khodayari.