Välkommet besked från riksdagen angående omprövning av vattenkraften

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagens expert på vattenkraft, Johan Bladh, välkomnar riksdagens fyra tillkännagivanden angående genomförandet av ramdirektivet för vatten som sätter ett välbehövligt tryck på regeringen att agera för en mer välfungerande vattenförvaltning. Riksdagen anser bland annat att regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027 för att säkerställa en god balans mellan samhällsekonomisk kostnad och miljömässig nytta i linje med riksdagens beslut om propositionen Vattenmiljö och vattenkraft, samt målen i livsmedelsstrategin.

- Det är väldigt positivt att miljö- och jordbruksutskottet uppmärksammat bristerna inom vattenförvaltningen och att riksdagen genom att bifalla initiativet sätter press på regeringen att agera, säger Johan Bladh, expert på vattenkraft hos Energiföretagen. Vattenförvaltningsutredningen avslutades för nästan två år sedan, men regeringen har ännu inte gjort någonting av utredningens förslag, trots att de har ett brett stöd från nästan alla berörda samhällssektorer. Detta är olyckligt med tanke på att vi nu kommer att gå in i skarpa omprövningar av vattenkraften med ett mycket bristfälligt underlag som grund. 

Vattenkraftens roll och kommande miljöprövningar 

Vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, dels som förnybart produktionsslag, dels som den viktigaste leverantören av reglerkraft, vilket blir alltmer värdefullt i takt med utbyggnaden av andra icke-planerbara produktionsslag. Vattenkraften bidrar i hög grad till ett stabilt och konkurrenskraftigt energisystem. 

Att i ett samlat grepp och under en begränsad tid förse hela den svenska vattenkraften med moderna miljövillkor är ett historiskt och omfattande arbete och för att lyckas krävs gemensamma ansträngningar och samsyn kring prioriteringar och avvägningar i syfte att säkerställa så väl största möjliga nytta för vattenmiljön som nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft. Från vattenkraftbranschens sida finns både vilja och beredskap att investera i åtgärder med en tydlig biologisk nytta i förhållande till den samhällsekonomiska kostnaden och den alternativa miljöpåverkan som en minskning av vattenkraftproduktionen innebär. 

Energiföretagens syn på föreslagna miljökvalitetsnormer

  • Vattendelegationerna bör avstyrka och återremittera miljökvalitetsnormerna till vattenmyndigheterna. 
  • Regeringen bör skyndsamt agera på riksdagens begäran om överprövning av åtgärdsprogrammen. 
  • Vattenmyndigheternas beredning behöver göras om från grunden så att de brister som påtalats av Energiföretagen och andra remissinstanser kan rättas till. 
  • Vägledledande myndigheter måste snabba på sitt arbete med att få fram vägledning, verktyg och metoder som stöd för vattenmyndigheternas arbete. Målkonflikter behöver belysas och lösas, i synnerhet frågor kopplade till våra Natura 2000-områden. 
  • Verktyg och metoder från forskningsprogram som bedrivits i samverkan mellan myndigheter och energiföretag bör användas inom vattenförvaltningen i större utsträckning. 
  • Omprövningarna kan inte inledas förrän normer har fastställts i enlighet med politiska beslut och gällande regelverk. Regeringen bör fatta beslut om att förskjuta den nationella tidplanen så att de brister som vi och andra pekat på hinner rättas till. Det är viktigt att helheten finns på plats när omprövningarna startar. 
  • Regeringen bör snarast lägga fram en proposition om att genomföra Vattenförvaltningsutredningens förslag för en mer välfungerande vattenförvaltning. 

Läs även vår kommentar på vattenmyndigheternas samråd (30/4 2021): Risk för betydande påverkan på vattenkraftens produktion och reglerförmåga 

Läs mer om riksdagens beslut här: Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten Miljö- och jordbruksutskottets Betänkande 2021/22:MJU5 - Riksdagen 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se