Välkommet att pausa omprövningen av vattenkraften

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Riksdagens civilutskott föreslår nu för regeringen att tidplanen för omprövning av vattenkraft förskjuts. Vidare att regeringen säkerställer att alla nödvändiga åtgärder för att minimera omprövningarnas negativa inverkan på vattenkraftens elproduktion vidtas och att undantag som EU-rätten medger används fullt ut. Energiföretagen Sverige är enig om att det behövs en paus och ett omtag, framför allt för att åtgärda brister i myndigheternas föreskrifter och vägledning.

- Energiföretagen uppskattar Civilutskottets initiativ och stödjer utskottets förslag, bland annat om vikten av att prövningarnas påverkan på vattenkraftproduktionen håller sig kring riktvärdet 1,5 TWh. Vi vill dock understryka att det primära inte bör vara att fördröja omprövningsprocessen utan att åtgärda de brister i myndigheternas tolkning och tillämpning av gällande regelverk och politiska beslut som både vi och andra aktörer uppmärksammat, säger Johan Bladh, ansvarig för vattenkraftfrågor på Energiföretagen Sverige.

Riksdagens civilutskott föreslår i sitt betänkande att riksdagen ställer sig bakom och tillkännager för regeringen att​ NAP-tidplanen förskjuts om inte regeringsprövningen av åtgärdsprogrammen är klar när nästa omgång ansökningar ska lämnas in, dvs före den 1 september 2022.​ Vidare föreslås att regeringen säkerställer att ansvariga myndigheter vidtar alla nödvändiga åtgärder för att minimera omprövningarnas negativa inverkan på vattenkraftselen genom att riktvärdet om 1,5 TWh upprätthålls som en maximal produktionsförlust och att de undantag som EU-rätten medger nyttjas fullt ut.​

Följ riksdagsdebatten live den 22 mars!

Energiföretagens förslag för vattenkraften framöver är följande:

  • Att ett regeringsuppdrag om uppföljning av den nationella planen, inklusive följsamhet mot riktvärdet 1,5 TWh och påverkan på vattenkraftens effekt och reglerförmåga, snarast ges till Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Svenska kraftnät (Svk) och Energimyndigheten (STEM) så att de kan allokera resurser och utveckla den metodik som saknas.​
  • HaV måste revidera sina föreskrifter och vägledningar och därmed säkerställa att de inte medför en strängare tillämpning än vad som är nödvändigt enligt EU-regelverket. Detta gäller inte minst de föreskrifter och vägledningar som styr tillämpningen av kraftigt modifierade vatten (KMV) och undantag. Se vårt remissvar till HaV angående KMV-vägledningen.​
  • Vattenmyndigheterna bör inte bedöma betydande negativ påverkan på vattenkraftsproduktionen eller om det finns alternativ till vattenkraft, som är bättre för miljön och dessutom tekniskt och ekonomiskt rimligt, utan detta bör göras av expertmyndigheterna Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Vattenmyndigheterna bör i vattenförvaltningsförordningen ges en skyldighet att inhämta ett yttrande från Svk och STEM angående påverkan på samhällsnyttan vattenkraftsel inför beslut om KMV och undantag.​
  • När ovanstående är på plats bör vattenmyndigheterna göra om översynen av klassificering och normsättning i de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft och därefter bör ett nytt samråd hållas.​
  • Vattenmyndigheten bör ges ett uppdrag att delta i de regionala samverkansprocesserna och använda det underlag som tas fram där. Se vårt remissvar till HaV angående samverkansprocesserna. ​​
  • På längre sikt bör regeringen se till att Vattenförvaltningsutredningens förslag genomförs.

För mer information, se bifogad presentation. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se