Två Ei-beslut: ja till elprisstöd, nej till sänkt balansansvarsavgift

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har idag meddelat beslut i två ärenden som Svenska kraftnät (Svk) ansökt om. Ei har godkänt ansökan om att få använda delar av flaskhalsintäkterna för att finansiera ett kontantstöd till elkunder, men med ett tillägg. Ei har i ett annat beslut avslagit Svk:s ansökan om att använda flaskhalsintäkter till sänkning av balansansvarigas grundavgift.

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda cirka 55,6 miljarder av flaskhalsintäkter för att finansiera ett kontantstöd till elslutkunder.

Ei har nu tagit beslut om att godkänna ansökan med ett tillägg där Ei kompletterar modellen med att stöd automatiskt, det vill säga utan ansökan, kan betalas ut för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar ett tak för automatisk utbetalning på 1,5 miljoner kronor i elområde 3 och 2,37 miljoner kronor i elområde 4.

Ytterligare stöd kan ges efter ansökan. Det innebär att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Kompletterande stöd ges om elslutkunden kan visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Den faktiska kostnaden är kostnaden med hänsyn tagen till eventuella prissäkringar eller liknande.

- Vi ska nu analysera beslutet för att se om Ei:s tillägg får några konsekvenser för elnätsföretagens roll att lämna kund- och förbrukningsuppgifter till myndigheterna. Vi har förståelse för att Ei vill säkerställa att pengarna används på rätt sätt, men vi hoppas samtidigt att detta inte innebär ökad administrativ belastning och därmed fördröjningar i utbetalning av stödet, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för frågan om högkostnadsskyddet hos Energiföretagen.

Läs mer: Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande elstöd med ett tillägg om hur mycket man kan få utan att visa kostnader - Energimarknadsinspektionen

Även beslut om sänkning av balansansvarigas grundavgift

Ei har idag också meddelat att de avslår Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter till sänkning av balansansvarigas grundavgift.

Den 25 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan om att få använda flaskhalsintäkter för åtgärder till stöd för elslutkunder genom utebliven höjning av de balansansvarigas grundavgift. Energiföretagen kommenterade detta den 26 oktober. Svk ville använda flaskhalsintäkter för att undvika den planerade höjningen av grundavgiften inför 2023 och inte behöva vidta någon ytterligare höjning under 2023. Svenska kraftnät ansökte om att få använda cirka 4,4 miljarder kronor till den här åtgärden. Ei meddelar idag att man avslår ansökan. 

- Vi hade gärna sett ett annat beslut. Sänkta balansansvarsavgifter gynnar i förlängningen alla elkunder. Vi ska nu analysera beslutet mer i detalj och dess konsekvenser, säger Magnus Thorstensson, ansvarig för råkraftmarknad hos Energiföretagen.

Ei skriver på sin hemsida att: ”Ett krav för att enligt krisinterventionsförordningen få använda flaskhalsintäkter till stöd för höga elpriser är att åtgärderna är riktade till elslutkunder. Svenska kraftnät uppger att en del av det totala beloppet tillfaller producenter och elleverantörer. Ei konstaterar att ingen av dessa grupper ingår i kategorin elslutkunder och att en åtgärd, som endast indirekt kan komma elslutkunderna till del, inte kan anses utgöra ett riktat stöd enligt krisinterventionsförordningens mening.

Ta del av Energimarknadsinspektionens beslut.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Gruppchef Energipolitik                                                  Senior politisk rådgivare och ansvarig för EU-frågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se