Ny statistik: Stabila fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Idag presenterar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för år 2022. Den visar på att fjärrvärmen fortsätter att uppvisa stabila priser med endast små ökningar. Trenden tycks dock vika uppåt inför 2023.

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Årets prisökningar har varit modesta och i många fjärrvärmenät har priset hållits oförändrat. Priserna har i genomsnitt ökat med ca 1,3 procent. Priserna och prisjusteringar varierar dock mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt.

– Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under flera år nu. Att prisökningarna har hållit sig på så pass låga nivåer som strax över 1 procent, när den övriga energimarknaden varit så skakig, gör givetvis att fjärrvärmen står sig väl i konkurrensen. Det konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Under året har dock omvärldsläget, energimarknadernas utveckling och fjärrvärmeföretagens kostnader förändrats, och vi ser tendenser till större prisökningar inför år 2023.

Prisändringar 2022

Mellan 2021 och 2022 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med 0,8 till 1,4 procent. Prishöjningarna i de nät som ingår i Prisdialogen är generellt helt i linje med prognoser från tidigare år.

För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 876,50 kr per megawattimme, en höjning på 1,4 procent från år 2020.

För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset 901,20 kr/MWh, vilket motsvarar en höjning på omkring 1,3 procent.

Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är betydligt färre kunder per meter ledning. År 2022 är medelpriset för småhus 947,00 kr/MWh. Prishöjningen för denna kategori landar i genomsnitt på 0,8 procent.

Lokala förutsättningar påverkar priset

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.

Här finns den nya uppdaterade statistiken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se