Välkommet förslag på ändring av miljöbalken - möjligt med kärnkraft på fler platser

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringen skickade den 11 januari ut ett förslag på remiss om ändringar miljöbalken som möjliggör fler reaktorer än tio, liksom att kärnkraftsreaktorer ska kunna byggas på andra platser än där de redan finns idag. Energiföretagen ställer sig positiva till förslaget enligt promemorian, men påpekar samtidigt att fler ändringar i miljöbalken krävs för en effektiv klimatomställning.  

Sverige står inför en stor utmaning att med hjälp av elektrifiering av industriprocesser och transporter klara klimatmålet till 2045. Enligt flera bedömningar kommer elbehovet att dubbleras på cirka 20 år och för att klara utmaningen kommer en kraftig utbyggnad av elnät och fossilfri elproduktion behövas, däribland ny kärnkraft.   

Regeringen förslår att miljöbalkens 17 kap 6a § upphävs. Förslaget innebär att regeringen kan ge tillåtlighet till nya kärnkraftsreaktorer även om antalet kärnkraftsreaktorer i landet överskrider tio till antalet. Ändringen medför också att regeringen tillåts ge tillåtlighet till reaktorer på nya platser utöver befintliga förläggningsplatser för kärnkraft.  

- Den föreslagna ändringen av miljöbalken är välkommen och bra. Genom att tillåta reaktorer av annan typ och på nya platser banar vi väg för ny teknik som småskaliga modulära reaktorer, som utöver elproduktion, även kan nyttjas för leverans av högtempererad ånga till industrier, fjärrvärme, vätgas eller avsaltat vatten. Ändringen är ett välkommet första steg från regeringens sida men det finns mer att göra för att få ny kärnkraft på plats i Sverige, säger Carl Berglöf kärnkraftsexpert hos Energiföretagen.   

Energiföretagen påpekar också att de föreslagna förändringarna är en nödvändig åtgärd för att Sverige ska uppfylla Elmarknadsdirektivets krav på icke-diskriminerande marknadstillträde samt att otillbörliga hinder för marknadstillträde ska elimineras. 

Läs Energiföretagens remissvar i sin helhet här