Slutrapport om åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Idag presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med regeringen slutrapporten gällande åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft. Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att utreda vilken utveckling som behövs av regelverket för kärnkraft. De har också undersökt vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att Sverige fullt ut ska kunna nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Myndigheten ser bland annat behov av ändringar i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen för att kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett på kärnkraftsområdet. Rapporten visar också att internationellt samarbete kan bidra till kunskapsuppbyggnad och effektivare resursanvändning; bland annat att Sverige kan lära mycket gällande andra länders processer kring förprövning, så som exempelvis Frankrike och Storbritannien. Förslagen i utredningen kan ge kortare ledtider vid beredning av tillstånd och har därmed potential att snabba på Sveriges tillståndsprocesser för ny kärnkraft.

Strålsäkerhetsmyndigheten pekar även på behovet av nya utredningar för att Sveriges lagstiftning ska kunna anpassas efter nya förhållanden och teknikutveckling, till exempel vad gäller beredskapsplaneringen, finansieringsfrågor och systemet för omhändertagande av kärnavfall och använt kärnbränsle.

- Vi ställer oss positiva till Strålsäkerhetsmyndighetens slutrapport. Det är dock viktigt att vi får ett effektivt och förutsägbart regelverk på plats så snart som möjligt. Det skulle göra Sverige till ett mer intressant land för kärnkraftsinvesterare – samtidigt som vi skulle ha bättre möjligheter att locka kompetens, säger Carl Berglöf kärnkraftsexpert på Energiföretagen.

En nyhet var också att regeringen föreslår en utbyggnad motsvarande minst tio konventionella reaktorer fram till år 2040.

- Sverige behöver dubblera elproduktionen kommande 20 år om vi ska klara att möta näringslivets växande elbehov. Vi är därför positiva till att röja alla hinder för ny fossilfri elproduktion, men det kommer inte räcka. Vi har därför uppmanat regeringen att i kommande energipolitiska proposition slå fast behovet av en sammanhållen plan för elektrifieringen och leverera konkreta förslag. Vi tror också att om regeringens mål är att ha tio nya reaktorer på plats 2045 så behöver de söka en politisk majoritet, så att de som ska investera har trygga och stabila spelregler, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen.

Regeringen återkommer under hösten 2023 med en färdplan för utbyggnad av kärnkraften som är en del i att möjliggöra den gröna klimatomställningen.