Ny statistik: Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag presenterar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år. Priset till kund har dock över lag inte alls ökat i paritet med de mycket stora kostnadsökningarna för att producera fjärrvärme som vi ser i och med en orolig omvärld.

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Årets prisökningar blev större än vi sett på många år. Priserna har i genomsnitt ökat med 15,5 – 15,7 procent. Priserna och prisjusteringarna varierar dock mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt. Gemensamt för hela branschen är dock att bränslemarknaderna har förändrats och kostnaderna för bränslen har ökat dramatiskt – det är inte ovanligt med en fördubblad kostnad jämfört med 2022.

– Priset till kund har över lag inte alls ökat i paritet med de mycket stora kostnadsökningarna och många fjärrvärmeföretag har varit återhållsamma. Och eftersom priset på fjärrvärme bara ändras en gång per år borgar detta för en prisstabilitet för kunder som man inte hittar på någon annan energimarknad. Vi har stor förståelse för att prishöjningarna på många håll trots detta blir mycket kännbara för kunderna, konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Spridningen på prisförändringarna är stora, vilket tydligt speglar hur fjärrvärmens prissättning påverkas av lokala förutsättningar. Medianen på prisökningen var cirka 14 procent.

Prisändringar 2024

Mellan 2023 och 2024 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med mellan15,5 och 15,7 procent. Prishöjningarna i de fjärrvärmenät som ingår i Prisdialogen, där ca 72 procent av alla kunder finns, var 9,8 procent i genomsnitt.

För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 1107 kr per megawattimme, en höjning på 15,7 procent från år 2023.

För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset 1133 kr/MWh, vilket motsvarar en höjning på omkring 15,6 procent.

Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är betydligt färre kunder per meter ledning. År 2024 är medelpriset för småhus 1176 kr/MWh. Prishöjningen för denna kundkategori landar i genomsnitt på 15,5 procent.

Lokala förutsättningar påverkar priset

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen hos kunden och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.

Här finns den nya uppdaterade statistiken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se