Ei ska utreda förstärkt kundsskydd för fjärrvärmekunder

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen gav den 21 mars Ei (Energimarknadsinspektionen) i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.

– Det är bra att nuvarande kundskyddsregler i fjärrvärmelagen följs upp och ses över om de kan stärkas. Ökad transparens och att ge förutsättningar för mer välinformerade kunder är positiva utredningsåtgärder. Men regeringen har en felaktig ansats när man hävdar att fjärrvärmen har en monopolställning – fjärrvärmen konkurrerar på en värmemarknad med andra uppvärmningsalternativ. Att reglera utformningen av fjärrvärmens prismodeller är också fel väg och kommer tvärtom minska förutsättningarna för kundanpassade erbjudanden från fjärrvärmeföretagen. Att reglera fjärrvärmeföretagens investeringsplaner kommer heller inte ge en ökad kundnytta, där branschen redan har starka incitament att tillhandahålla en trygg, konkurrenskraftig och leveranssäker fjärrvärme till kunderna, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och skatter på Energiföretagen Sverige.

Det är också viktigt att poängtera att uppdraget som nu läggs till Ei är starkt kopplat till att fjärrvärmepriserna höjts ovanligt mycket på grund av ett exceptionellt omvärldsläge, där bland annat biobränslemarknaden närmast har löpt amok, efter många år av modesta prishöjningar och en lugn marknad. Årets nivå på prishöjningar kan mycket väl vara tillfällig och vi är oroliga för att man från politik och myndigheter agerar kortsiktigt och utifrån ett nuläge som inte är normalläge. Vi efterfrågar ett mer långsiktigt perspektiv där man även analyserar bränslemarknadernas funktion, för både branschens och kundernas skull.

Vi är också kritiska till att regeringen inte förhållit sig till ordinarie samrådsprocesser när man nu framhastat går vidare med två års vidare utredningsprocesser utan att beakta inlämnade aktörssynpunkter. Energimarknadsinspektionen efterfrågade synpunkter från aktörerna till den 12 mars på sina inriktningsförslag från i januari och regeringen har redan veckan efter fattat beslut om det nya utredningsuppdraget, kommenterar Erik Thornström vidare.

Energimarknadsinspektionen redovisade den 30 januari en genomlysning av fjärrvärmemarknaden med en analys av kundskyddet (Ei PM2024:01) som Energiföretagen lämnade synpunkter på den 12 mars. Regeringen har nu beslutat att utreda vidare flera av de inriktningsförslag som Energimarknadsinspektionen presenterade.

Energimarknadsinspektionen ska i ett första steg som ska redovisas senast 26 februari 2025:

  • utreda och genomföra åtgärder för fjärrvärmeföretag och kundkollektiv, för att öka kundernas kännedom om rättigheter enligt fjärrvärmelagen,
  • utreda och genomföra åtgärder för fjärrvärmeföretag och kundkollektiv, som stärker kunderna i en förhandlingssituation, och
  • utifrån det reviderade energieffektiviseringsdirektivet utreda hur det reglerade tillträdet för tredje part fungerar, i syfte att förbättra potentialen för nyttjande av spillvärme.

Energimarknadsinspektionen ska i ett andra steg som ska redovisas senast den 12 december 2025: 

  • utreda och inkomma med förslag på åtgärder för att öka tydligheten och transparensen av pris- och avgiftsstrukturerna samt ge förslag på förändringar av dessa,
  • utreda och lämna förslag på hur uttrycket förhandling kan definieras i fjärrvärmelagen, med beaktande av resultaten i uppdragets första steg,
  • brett analysera, utvärdera och föreslå åtgärder för att stärka och utveckla de forum som finns för fjärrvärmeföretag och kunder, bl.a. Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden, liksom analysera och utvärdera alternativ till de nuvarande lösningarna för kundskydd, och
  • brett analysera och utvärdera möjliga risker kopplade till behoven av reinvesteringar i och förstärkningar av fjärrvärmenäten samt vid behov föreslå åtgärder, exempelvis krav på och utformning av investeringsplaner.

Regeringens uppdrag till Energimarknadsinspektionen finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se