Handbok för Sveriges klimatomställning överlämnas till energiministern

Publicerat av: Annika Johannesson ·

PRESSMEDDELANDE: Idag överlämnar Energiföretagen Sverige en handbok för klimatomställningen till energiminister Anders Ygeman vid ett webbinarium. Den visar vad som behöver göras, av vem, och när, för att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045. Det kräver stora omställningar, i framför allt transportsektorn och industrin, där fossila bränslen på kort tid ska ersättas med fossilfri energi, främst el. Går det? Svaret är ja, men mycket måste göras för att ge rätt förutsättningar – och det är bråttom.

Webbinariet pågår 10.00-12.00 och överlämningen sker cirka kl 11.00.
Se sändningen här.

Merparten av Sveriges klimatutsläpp kommer från industrin och transportsektorn, som står för cirka en tredjedel var av de totala utsläppen. Färdplanerna som har tagits fram inom Fossilfritt Sverige visar att en kraftigt ökad användning av el är en nyckel till att nå klimatmålen.

Ambitionerna hos svenska företag och branscher är höga och engagemanget stort, investeringarna som väntar är i rekordklass. Det krävs samarbete mellan flera aktörer för att lyckas nå målet så kostnadseffektivt som möjligt. Och det behövs en tydlig handbok för politiken som visar vad som behöver göras, när det behöver göras och av vem.

– Handboken innehåller ett antal tidslinjer som pekar ut förslag och åtgärder som krävs för att energisystemet ska kunna vara nyckeln för hela Sveriges omställning. Det handlar om eldrivna fordon, flyg och sjöfart och omställningen till fossilfritt stål, men också om hur vi tar hand om de allra sista utsläppen, som är svårast att ta bort, med hjälp av infångning och lagring. Vi hoppas förstås att politiker och myndigheter ska ha nytta av handboken och använda den i arbetet framåt, säger Gunilla Andrée, tf vd, Energiföretagen Sverige.  

Tidslinjerna visar vad som behöver göras på kort sikt – och det är mycket – och på lite längre sikt, för att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045.  De aktörer som behöver agera är främst regering och riksdag, myndigheter och företag. Energiföretagens medlemsföretag investerar i och planerar för ny elproduktion och nya elnät, för att möta omvärldens behov av mer el. Samtidigt arbetar branschen med att ta bort de sista fossila bränslena inom de närmaste åren och att fjärrvärmen till och med ska bli en kolsänka på sikt.

Det är bråttom att bygga ut elnäten, vilket i sin tur kräver kortare tillståndsprocesser för elnät och markåtkomst:

 • Inför förslagen från utredningen Moderna tillståndsprocesser.
 • Tillsätt en utredning redan i år, som analyserar hur elnätens klimatnytta kan få större tyngd i tillståndsprocesser.
 • Vidta åtgärder för en mer förutsägbar tillståndsprocess, framför allt för vind- respektive vattenkraft.

För att utbyggnaden av elproduktionen ska ske så kostnadseffektivt som möjligt och elen användas på effektivast möjliga sätt behöver regeringen också:

 • Se över befintlig struktur på elmarknaden för att se till att den fungerar så att leveranssäkerheten och effektivitet är fortsatt hög.
 • Röja en rad hinder för att möjliggöra investeringar i ny produktion och för att rusta och ersätta befintlig produktion.

Dessutom behöver regeringen fullfölja de initiativ som tagits på vägen mot att förverkliga storskalig bio-CCS. 

Mer om handboken och tidslinjerna

Energiföretagen Sverige har under drygt ett år, i nära samverkan med de olika branscher som pekat på fossilfri energi som nyckel till fossilfrihet, arbetat med att ta fram tidslinjer som ska handleda beslutsfattarna. Tidslinjerna identifierar vad som behöver göras, när det måsta göras och vem som behöver göra det, för att klimatmålen ska vara möjliga att nå. De tidslinjer som har tagits fram inom projektet Färdplan Energi är:

 • Utvecklad elmarknad för det fossilfria samhället
 • Kortare och effektivare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen
 • Röj hinder för kostnadseffektiv utbyggnad av all el- och värmeproduktion
 • Röj hinder för solenergi
 • Röj hinder för kärnkraft
 • Röj hinder för fjärr- och kraftvärme
 • Röj hinder för vindkraft
 • Röj hinder för vattenkraft
 • Flexibilitetslösningar och lager
 • Elektrifiering av transportsektorn
 • Vägen till negativ utsläpp genom bio-ccs
 • Reducera utsläpp från plastavfall

Läs mer om Färdplan Energi och fördjupa dig i tidslinjerna.