Ny analys: Sveriges elanvändning kan landa på 310 TWh

Publicerat av: Eva Rydegran ·

PRESSMEDDELANDE 21-04-26. Idag presenterar Energiföretagen Sverige en scenarioanalys för elanvändningen i Sverige år 2045. Analysen, som har utförts av Energiforsk och Profu, speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet. Det gäller all den el som kommer att krävas till batterifabriker, för att producera fossilfritt stål, för att elektrifiera transportsektorn och mycket annat. Analysen visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh.

Sverige står inför en omfattande elektrifiering där drivkraften är att nå fossilfrihet. En stor del av det aviserade elbehovet kommer från svensk industri – gruvor, stål, kemi och från transportsektorn.  

Energiföretagen presenterar idag en scenarioanalys för elanvändningen i Sverige år 2045. Analysen har utförts av Energiforsk och Profu och speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet. Resultatet landar på en elanvändning på mellan 240 – 310 TWh inklusive överföringsförluster. 

– Energibranschen står självklart redo att anta utmaningen att bygga ut energisystemet i den takt som omställningen kräver. Men vi behöver få rätt förutsättningar för att lyckas och regeringens kommande elektrifieringsstrategi måste därför röja hinder och föreslå omfattande, långsiktiga och konkreta åtgärder så att vi kan leverera all den fossilfria el som efterfrågas, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige. 

Samtidigt är det osäkert hur mycket el som faktiskt kommer att behövas, eftersom det till exempel beror på hur effektiva de framtida fossilfria industriella processerna kommer att bli och hur marknaden för industrins produkter utvecklas. 

–  I vår analys har vi valt att fokusera på ett möjligt högnivåscenario och undersökt hur mycket el och effekt som behövs i Sverige om alla nu aviserade satsningar på elektrifiering faktiskt genomförs. För oss är det viktigt att framför allt uppmärksamma våra politiker på vad som behöver göras för att vi ska lyckas med denna enorma utbyggnad som är kritisk inte minst för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Martin Olin, projektledare för analysen på Energiföretagen Sverige. 

Bakgrund  

Inom ramen för Färdplan El genomfördes 2019 en scenarioanalys  avseende Sveriges framtida elanvändning fram till 2045. Analysen utfördes av Energiforsk och Profu inom ramen för NEPP - North European Energy Perspectives Project, ett multidisciplinärt forskningsprojekt om den framtida utvecklingen av energisystemen. Resultatet visade att elanvändningen år 2045 skulle kunna uppgå till 190 TWh, en ökning med drygt 35 procent jämfört med dagens cirka 140 TWh.   

På uppdrag av Energiföretagen Sverige har Energiforsk och Profu nu genomfört en uppdatering av den tidigare scenarioanalysen och tagit fram ett högnivåsscenario för elanvändningen i det fossilfria Sverige år 2045.  

Arbetet har utgått från det underlag som togs fram inom ramen för analysen 2019 och undersökt tillkommande elanvändning som aviserats sedan dess. Insamling och analys av uppdaterade och nya data har skett sker under perioden januari – mars 2021 och har bland annat baserats på:  

En referensgrupp med representanter från industrin, transportsektorn och berörda myndigheter har gett synpunkter på analysen och resultatet under arbetets gång. 

Scenarioanalysen presenteras på ett webbinarium måndag 26 april, kl. 13.00-15.00. Följ sändningen på www.energiforetagen.se/play. Här finner du också underlagsrapporten, som även finns att läsa på Färdplan Energi - Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se