Vad gäller för krigsplacering av kritisk personal i energisektorn?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Om Sverige går in i ett läge med höjd beredskap är det viktigt att kunna upprätthålla kritisk verksamhet även i energisektorn. Det kan ske genom att nyckelfunktioner i företaget krigsplaceras i det civila försvaret.

Allmän tjänsteplikt gäller för medborgare bosatta i Sverige som är mellan 16–70 år. Det innebär enbart tjänstgöringsskyldighet vid höjd beredskap. Värn- och civilplikt inkluderar även grundutbildning, repetitionsutbildning och beredskapstjänstgöring. En krigsplacering säkerställer att en nyckelpersonal med särskild kompetens inte tas i anspråk av annan aktör i totalförsvaret.  

Den 22 juli 2021 gav regeringen MSB i uppdrag att översiktligt bedöma och redovisa behovet av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet för att nödvändig verksamhet ska kunna upprätthållas vid höjd beredskap och ytterst krig. 

Utgångspunkt för krigsplacering är där den totalförsvarspliktige gör störst nytta inom totalförsvaret. Verksamheterna behöver därför göra en behovsanalys av sin personaltillgång. För verksamheten gäller även att se över om personalen idag är krigsplacerad i Försvarsmakten genom värn- och civilplikt eller är ansluten till frivillig försvarsorganisation. Sverige har idag 18 frivilliga försvarsorganisationer. Avtalspersonal från frivillig försvarsorganisation kan ha krigsplacering i en statlig myndighets krigsorganisation. 

Om personen i fråga redan är i tagen i anspråk kan samråd genomföras med den aktör som redan krigsplacerat personen. Utgångspunkten är att samförstånd ska uppnås mellan berörda aktörer. Det finns ingen högre instans som kan avgöra. 

Ska er personal krigsplaceras? 

Energiföretagen Sveriges rekommendation är att verksamheterna utreder behoven för krigsplaceringar. Behov av personalförstärkningar ska ses för att kunna upprätthålla nödvändig verksamhet inom området på verksamhetsnivå, uppdelat på produktion, drift, transmission, distribution och handel. Till exempel anläggningsförvaltning, styrning och övervakning samt felavhjälpande underhåll på infrastruktur. 

Efter beslut anmäler arbetsgivaren och underrättar till Plikt- och prövningsverket. Plikt- och prövningsverket är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet med uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning genom PLIS-registret. En person – en krigsplacering. Disponibilitetskontroll ska alltid föregå beslut om krigsplacering. 

Näringslivets roll?  

Rollen är otydlig idag. MSB och Plikt- och prövningsverket arbetar med att ta fram kriterier för vilka företag som ska kunna krigsplacera sin personal. Det behövs dock inget särskilt lagstöd för sådan planering idag för att genomföra en placering. Krigsplacering baseras på allmän tjänsteplikt/anställningsavtal, eftersom det är en planeringsåtgärd från arbetsgivarens sida. Det är arbetsgivaren som beslutar om krigsplacering av sin personal. I den mån du som anställd är krigsplacerad ska du ha fått ett skriftligt besked om detta av arbetsgivaren. 

Energiföretagen kan behöva återkomma i frågan när tillämpningen av regelverken klarnar.  

För mer information:

MSB Frågor och svar om krigsplacering 

MSB Planering för varor och tjänster - En vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig.pdf 

Plikt- och prövningsverkets hemsida 

Blankett för Överenskommelse om registrering och redovisning av personal.pdf 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se