Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärme - bekväm och resurseffektiv uppvärmning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad.

I ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk hettas vatten upp för att sprida värme till de hus på orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. Eftersom rören ligger nergrävda i marken är fjärrvärmen osynlig. Det enda som märks är värmen i elementen eller det varma vattnet i duschen.

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Bekvämt

En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter sig själv. Via fjärrvärmenätet kommer det varma vattnet till huset som ska värmas. Där finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare Det är inga stora anläggningar. I en villa tar fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och fastighetsägaren behöver inte serva eller fylla på bränsle.

När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så att de blir isfria. På värmeverket värms sedan vattnet upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.

Resurseffektivt

Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Med det menas att bränslet består av olika former av rester: rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin, eller avfall, som kan komma från hushåll eller från verksamheter. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva. Extra resurseffektivt blir det i ett  kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme samtidigt.

Byggdes för att få renare luft

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Kan jag få fjärrvärme?

Alla kan inte få fjärrvärme. För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på orten. 

Under utveckling

Fjärrvärme är en väl prövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Idag pratar man till exempel mycket om fjärde generationens fjärrvärme, som innebär att man har lägre temperaturer i systemet. Mer och mer försöker man gå över till att ta vara på den spillvärme som finns i samhället i stället för att använda olika bränslen för att producera värme. Smarta hus och smarta system forskas det också mycket på, liksom på hur fjärrvärmenätet, och även våra byggnader, ska kunna fungera som energilager och samspela med elnätet.

I övriga Europa finns det många länder där man satsar för fullt på att bygga ut fjärrvärmen som ett led i miljö- och klimatarbetet. Sverige ses här som ett föregångsland, och flera av våra medlemsföretag är med i EU-projekt som syftar till att utveckla fjärrvärmen. Ett exempel är EU-projektet Celsius, som leds av Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad. Syftet med projektet har varit att dela den kunskap vi i Sverige har om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa att utveckla och optimera sin fjärrvärme. Målet att rekrytera 50 nya Celsius-städer till år 2017 har redan överträffats. I januari 2017 var 65 städer anslutna till projektet.

Även FN:s miljöprogram, UNEP har en fjärrvärmesatsning, The Global District Energy in Cities Initiative.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se