Miljövärdering av fjärrvärme

Publicerat av: Raziyeh Khodayari ·

Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse inom Värmemarknadskommittén, d v s mellan Energiföretagen Sverige och kundorganisationerna. Många fjärrvärmebolag gör dessutom egna miljöredovisningar som kan vara mer detaljerade.

Här kan du se fjärrvärmens lokala miljövärden för 2023 (xlsx)

Vad ingår i miljövärdena?
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Det finns också andra faktorer som kan påverkar miljön, till exempel partiklar och försurning. De ingår inte i den här redovisningen.

Resurseffektivitet, hur effektivt energin använd
Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi, De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken.

Klimatpåverkan, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedja
Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. Den klimatpåverkan som fjärrvärme ger upphov till är dels vid energiomvandlingen i kraft- eller fjärrvärmeverket, dels när bränslet produceras och transporteras. Vi redovisar både utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av bränslen.

Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.
Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Den el som har framställts fossilt och som används i fjärrvärmeproduktionen räknas också in i detta.

Miljövärdena är faktiska vad gäller fossila bränslen men beräknas med hjälp av schabloner för klimatpåverkan och resurseffektivitet. Därför kan det variera hur effektiv ett visst bränsle är och vilken klimatpåverkan det har. Det kan till exempel bero på hur bränslet har producerats, hur långt det har transporterats, vilken förbränningsteknik som har använts och vilken fuktighet bränslet har haft.

Det som redovisas är miljövärdet för residualen, det vill säga det som har producerats i ett fjärrvärmenät men med korrigering för om något har sålts som produkt- eller ursprungsspecifikt. Det innebär att om några kunder har köpt ursprungs- eller produktspecifik fjärrvärme, till exempel enbart producerad med biobränslen, så påverkar det miljövärdena för resten av kunderna.

Tillsammans med kunderna
Energiföretagen Sverige har tillsammans med kundorganisationerna inom Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt.

Värmemarknadskommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige.

Varje företag vet bäst
Varje energiföretag har mer kunskap och kan också ta hänsyn till fler och andra parametrar på ett sätt som den branschgemensamma redovisningen inte har möjlighet att göra. Här har fokus varit att använda en enhetlig metod och att vara öppna och transparenta.

Läs VMK:s överenskommelse 2023 om miljövärdering här

Läs även definition av miljöbegrepp inom fjärrvärmen här

Energiåtervinning av avfall står för 71 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion (2023)

Fossila bränslen i fjärrvärmeproduktion är snart helt utfasade. Det var i genomsnitt 2,2 procent av den tillförda energin år 2023, se nedan. Energiåtervinning av restavfall som kvarstår efter insamling, sortering och materialåtervinning står för 71 procent av klimatutsläppen av fjärrvärmeproduktion i Sverige. Diagrammet nedan visar fördelning av klimatutsläpp från fjärrvärme i hela landet.  Idag står fossila bränslen och torv för sammanlagt 16 procent av klimatutsläppen. I en mycket nära framtid enligt Energiföretagens bedömning kommer fossila bränslen att fasas ut helt samtidigt som andra delar av fjärrvärmeverksamheten bli mer hållbara. Exempelvis kommer alla transporter att ske med eldrivna lastbilar eller lastbilar som använder biodrivmedel. Detta innebär att utsläppen från energiåtervinning av avfall kommer att bli den viktigaste återstående utmaningen för fjärrvärmen. 

Fjärrvärmens miljövärden i genomsnitt

Från i år väljer vi att publicera medelvärdena för forskare och andra som kan ha nytta av medelvärdena. Dessa är inte avsedda att användas av fjärrvärmekunder som vill beräkna och redovisa sina utsläpp, inte heller ger det en rättvisande bild vid jämförelse av utsläpp mellan enskilda fjärrvärmenät. Istället bör man använda miljövärdena från det nät där fjärrvärmeleveransen sker.

Fjärrvärme är lokalt producerad och har helt olika förutsättningar vad gäller produktion, tillgång till industriell restvärme och övrig spillvärme, avfall, biobränslen, nätens storlek, ålder och avstånd till bostäder och lokaler, produktionsanläggningens ålder, effektivitet och verkningsgrad eller tidigare investeringar i nät och fjärrvärmeproduktion. Merparten av utsläppen från enskilda nät beror på om anläggningen miljöbehandlar och energiåtervinner restavfall som blir kvar efter insamling, sortering och materialåtervinning i kommunerna.

Många kommuner och verksamheter skickar idag sitt restavfall till andra kommuner för miljöbehandling. Det är ett effektivt sätt att miljöbehandla och energiåtervinna restavfallet men det innebär också att man inte kan jämföra utsläppen mellan kommuner och fjärrvärmenät utan att ta hänsyn till ovanstående och andra faktorer. Fjärrvärmenät är dessutom inte ihopkopplade på samma som elnät utan finns i ett begränsat geografiskt område.

Genomsnittliga miljövärden för Sverige år 2023

Genomsnittliga miljövärden för Sverige 2010-2023

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se