Bandvagn Grund

FYSISK UTBILDNING|Bandvagnen är fordonet som tar sig fram i nästan all typ av terräng och under svåra väderförhållanden. Energiföretagen Sverige erbjuder dig utbildningar för bandvagn, där Bandvagn Grund är första steget, och ger dig ditt nödvändiga förarbevis.

kunskap och träning i att hantera bandvagn

Bandvagn Grund innehåller oumbärlig kunskap om, och träning i, hanteringen av bandvagnen, både på och invid allmän väg. Dessutom får du viktig kännedom om regelverket som gäller bandvagnarna. Under utbildningen varvar vi teori och praktik, både i lektionssalar, verkstäder och ute i terrängen.

Kriterier för att gå utbildningen och för att få ett godkänt förarbevis är att personen är anställd i eller arbetar åt ett branschföretag som har ett leasingavtal gällande bandvagnar med Svenska kraftnät. Leasingavtalet gäller för nyttjande av Bandvagn om det råder svåra störningar i elsystemet och inte i den dagliga verksamheten.

Om det inte finns något datum för en utbildning eller fullbokat: Lämna gärna en intresseanmälan för kommande utbildningar. 

Du börjar med grundutbildningen som ger kunskap om och träning i att hantera bandvagn på och invid allmän väg.

Ur utbildningsinnehållet:

 • Lagar och förordningar
 • Säkerhetsbestämmelser
 • Uttagning och genomgång av bandvagn 206 MT
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • Körning i trafikgård och växlingsbana
 • Kommunikationsradio RAKEL
 • Åtgärder efter körning
 • Grunder körning och teori
 • Säkerhetskontroll
 • Grunder terrängkörning
 • Enskilda hinder
 • Byte av band och bärhjul
 • Åtgärder efter körning
 • Systemlära el, bränsle, broms, smörj
 • Bogsering, bogserstart
 • Enskild körning efter karta
 • Lastning och säkring av last i bandvagn
 • Smörjning av bandvagn
 • Vård och inlämning


Att ta med till utbildningen:
Oöm och varm klädsel. Lämpligen väljer du arbetskläder, overall, grova skor och stövlar. Regnkläder.

Giltigt B-körkort.

Efter godkänt teoretisk och praktiskt prov får du ett tidsbegränsat förarbevis (2 år) för Bandvagn 206. Förarbeviset utfärdas av Svenska kraftnät och erhålls efter att du genomgått Bandvagn Snö.

Du går sedan kursen Bandvagn Snö senast 2 år efter genomförd grundutbildning. Just nu har vi inga sådana utbildningar att erbjuda pga brist på övningsfält. Läs mer här.

Huvudlärare är Stefan Larsson, Skövde Fordonskonsult AB.

Svenska kraftnät har gett Energiföretagen Sverige uppdraget att tillhandahålla en serie utbildningar som uppfyller de krav som Svenska kraftnät ställer på de elnätsföretag som disponerar Bandvagn 206.

Kriterier för att gå utbildningen och för att få ett godkänt förarbevis är att personen är anställd i eller arbetar åt ett branschföretag som har ett leasingavtal gällande bandvagnar med Svenska kraftnät. Leasingavtalet gäller för nyttjande av Bandvagn om det råder svåra störningar i elsystemet och inte i den dagliga verksamheten.

Förkunskap

B-körkort.

Metodik och pedagogik

Utbildningen innehåller såväl teori som praktik. Undervisningen sker i lektionslokaler, verkstadslokaler och olika typer av terrängavsnitt i närområdet.
Två elever per bandvagn.

Dokumentation

Pärm med utbildningsmaterial.

Prisinformation

28 900 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
28 900 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

I priset ingår lunch och kaffe samt middagar. Kostnad för logi tillkommer med 770 kronor/natt och bokas i samband med anmälan.
 

 Dag 1

  
 

 

09.00

Samling

09.30

Presentation

Genomgång av utbildningsmål och program

Lagar och förordningar

Säkerhetsbestämmelser med mera

11.30

Lunch

12.30

Säkerhetskontroll och dagligt tillsyn

Körning i trafikgård och växlingsbana

16.30

Middag

17.30

Fortsättning körning trafikgård och växlingsbana

Komradio RAKEL

Åtgärder efter körning

20.00

Slut dag 1

 

 

 

 Dag 2

  
 

 

08.00

Grunder körning teori
Säkerhetskontroll
Grunder terrängkörning
Enskilda hinder

11.30

Lunch

12.30

Fortsättning körning grunder terräng

16.30

Middag

17.30

Byte av band och bärhjul

Åtgärder efter körning

20.00

Avslutning dag 2

 

 

 

 Dag 3

  
 

 

08.00

Systemlära el, bränsle, broms och smörjning
Bogsering, bogserstart
Fortsättning körning grunder terräng

11.30

Lunch

12.30

Enskild körning efter karta

16.30

Middag

17.30

Lastning och säkring av last i bandvagn

Smörjning av bandvagn

20.00

Avslutning dag 3

 

 

 

 Dag 4

  
   
08.00 Teoretiskt prov bandvagn 206
09.00 Praktiska prov bandvagn 206
11.30 Lunch
12.30 Vård och inlämning
15.00 Kursavslutning
   
   

Mål och syfte

På utbildningen får du kännedom om det regelverk som gäller för framförande av bandvagn och kunskap och träning i att hantera bandvagn både på och invid allmän väg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som behöver förarbevis för Bandvagn 206.

26 - 29 augusti 2024, Motala/BorensbergFullbokat

P4 Kvarn skjutfält Borensberg (Motala kommun)

P4 Kvarn skjutfält Borensberg (Motala kommun), , .

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

 • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
 • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
 • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

 • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
 • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08 677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se