Röj hinder för fjärr- och kraftvärmeproduktion

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Fjärr- och kraftvärmen har stor betydelse för energisystemet. Sveriges väl utbyggda fjärrvärme avlastar elsystemet när effektbehovet är stort och kraftvärmen, med samtidig el och värmeproduktion, bidrar med fossilfri el. Kraftvärmen ger dessutom lokal elproduktion. För att klimatmålen ska nås behöver fjärr- och kraftvärmen fortsatt bidra starkt till effektbalansen, den cirkulära ekonomin och en leveranssäker och trygg energiförsörjning.

Målet i färdplanen för uppvärmning är att fjärrvärmebranschen ska var helt fossilfri och dessutom vara en kolsänka senast år 2045. Tidslinjen pekar ut ett antal åtgärder som behöver genomföras för att målen ska nås.

Regeringen måste omgående starta arbetet med en sammanhållen strategi för fjärr- och kraftvärme. Strategin bör utgå från propositionen om energipolitikens inriktning och EU:s energieffektiviseringsdirektiv och vara klar under år 2022.

Regeringen bör snarast ansöka om energi- och koldioxidskattbefrielse för grödebaserade biooljor på samma sätt som biodrivmedel eftersom dessa oljor i hög utsträckning har ersatt fossil olja i många fjärr- och kraftvärmeanläggningar. Regeringen behöver också bevaka detta fortsatt, inför och under översynen av EU:s statsstödsregler och EU:s energiskattedirektiv.

Ett annat hinder för fjärr- och kraftvärmen är avfallsförbränningsskatten. Efter Skatteverkets pågående utredning bör det stå klart att den ska tas bort år 2022. Då bör regeringen även revidera plan- och byggförordningen enligt förslag från den pågående utredningen som görs av Boverket och Energimyndigheten.

För att fjärrvärmen även ska kunna bli en kolsänka, som bidrar med minusutsläpp, behöver regeringen genomföra förslagen från utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4), så att bio-CCS kan genomföras i stor skala.

Tidslinje för hinderröjning för fjärr- och kraftvärme

Titta närmare på tidslinjen för hinderröjning fjärr- och kraftvärmeproduktion. (pdf)
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Fördjupa dig i tidslinjen Hinderröjning för fjärr- och kraftvärmeproduktion.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se