Röj hinder för vindkraftsproduktion

Publicerat av: Annika Johannesson ·

För att den stora efterfrågan på fossilfri el ska kunna mötas har vindkraften en viktig roll. Dels behöver en stor del av den befintliga vindkraften förnyas innan 2045, dels behöver mycket ny vindkraft byggas. Tidslinjen lyfter flera åtgärder för att röja hindren för vindkraften, bland annat krävs både kortare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Idag är det problem att hitta områden med bra vindresurser där det är möjligt att få tillstånd och planerad utbyggnad möter ofta lokalt motstånd, vilket gör att givna tillstånd kan ändras under processen.

Det främsta hindret att åtgärda är de ofta långa och ganska oförutsägbara tillståndsprocesserna. Idag är det problem att hitta områden med bra vindresurser där det är möjligt att få tillstånd. Och givna tillstånd kan ändras under processens gång, vilket skapar osäkerhet.

Därför måste regeringen ta fram en reviderad form för kommunal tillstyrkan. Tillstyrkan bör gälla platsen för vindkraftsverksamhet, lämnas tidigt i processen och vara bindande under hela tillståndsprocessen. Regeringen behöver lämna en proposition till riksdagen redan vid årsskiftet så att lagändringen kan gälla från 1 januari 2022.

En annan åtgärd för regeringen är att snarast genomföra förslagen från utredningen "Moderna tillståndsprocesser" (SOU 2019:30) om hur tillståndsprocesserna kan kortas.

Just nu pågår Klimaträttsutredningen (Dir. 2019:101), som bland annat ska se över hur miljöbalken kan anpassas för att vara ”ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen”. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022. Förslaget bör innehålla en ändring av miljöbalkens portalparagraf och regeringen bör snarast ta förslaget vidare i en proposition för beslut i riksdagen.

Ett annat hinder för vindkraftsutbyggnaden är den lokala acceptansen. Regeringen behöver snarast ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur den kan öka. En annan myndighet som har stor betydelse för vindkraftsutbyggnaden är Försvarsmakten. Myndigheten måste agera enligt skrivningarna i regleringsbrev för 2020 och återkomma till regeringen med förslag bland annat om hur dialogen vid nyetableringar kan hanteras snarast möjligt.

Den vindskraftsstrategi som tas fram av Energimyndigheten och Naturvårdsverket bör resultera i en tydlig planeringsram om cirka 100 TWh, potentiellt realiserbar vindkraft.

Titta närmare på tidslinjen för hinderröjning vindkraftsproduktion. (pdf)
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Här kan du fördjupa dig i tidslinjen för vindkraftsproduktion. (pdf)

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se