Flexibilitetslösningar och lager

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Dagens och framtidens energisystem innehåller alltmer energiproduktion som är svårare att styra och planera. Då blir mer flexibel användning av el, så kallad efterfrågeflexibilitet, och energilager viktiga verktyg. Det är viktigt att dessa lösningar får korrekta förutsättningar, för att även fortsatt ha en effektiv prisbildning och fördelning av resurser på alla konkurrensutsatta marknader. I tidslinjen Flexibilitetslösningar och lager lyfter Energiföretagen förslag för att möjliggöra detta.

Energiföretagen anser att förändringar i elmarknadens regelverk ska ge samhällsekonomisk nytta, det vill säga att hela kundkollektivet får nytta av förändringen, utan att ge avkall på en välfungerande, konkurrensutsatt marknad. Vad behövs då för att åstadkomma detta? 

Tidslinjen Flexibilitetslösningar och lager identifierar ett antal åtgärder, bland annat: 

 • Regeringen bör ta beslut om lagändringar rörande elnätsföretags framtida roll, handel med flexibilitetstjänster, samt aggregatorers roll.  
  Lagstiftningen bör innehålla ett utökat systemansvar för elnätsföretag och möjliggöra för företagen att handla upp flexibilitetstjänster på ett icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt. Den ska också ge elnätsföretagen ansvar för att ta fram specifikationer för flexibilitetstjänster med standardiserade produkter för dessa. ​Slutligen bör lagstiftningen införa en ny aggregatorroll. 
 • Utvecklingen av handel med flexibilitetstjänster och aggregatorrollen bör utvärderas genom löpande kontrollstationer.
  Kontrollstationerna ska säkerställa att marknaden för flexibilitetstjänster utvecklas i önskad riktning samt öka marknadens effektivitet. ​ 
 • Regeringen beslutar om incitament för efterfrågeflexibilitet i elnätsregleringen​.
  Nu pågår en dialog om den framtida elnätsregleringen. En ny utformning av intäktsregleringen kan tillämpas från och med tillsynsperioden 2024-2027 och bör då bland annat innehålla incitament för flexibilitetslösningar. 
 • Regeringen ger Energimarknadsinspektion i uppdrag att analysera behov av regelförändringar utifrån erfarenheter från de pilotprojekt om flexibilitetsmarknader som pågår 
  När elproduktionen förändras och nya lösningar ska till för att säkra tillgången till fossilfri behöver även lagstiftningen anpassas. Det är också viktigt att skynda långsamt, så att inte lagstiftningen får andra resultat än lagstiftaren har tänkt sig. Det är viktigt att dra lärdomar av de pilotprojekt som nu pågår. 

Läs mer om tidslinjens förslag i det fördjupade dokumentet. (pdf)
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se