EBR ESA Instruerad person – Vattenvägar

Publicerad:

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom till exempel elektrisk ström. Genom att följa ESA (Elsäkerhetsanvisningarna) uppfyller arbetsgivaren dessa krav.

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) omfattar säker skötsel av och säkert arbete i och invid vattenvägar, på avställd rörlig anläggningsdel, nära eller på rörlig anläggningsdel, samt på eller i elektriska anläggningar.

Att skadas av elektricitet innebär mycket stora konsekvenser för människor och maskiner. Om människor eller maskiner befinner sig i driftrum eller i anslutning till en elektrisk anläggning måste man vara mycket uppmärksam på att inte komma nära de spänningssatta delarna. Personer som arbetar i anslutning till elektriska anläggningar ska vara fackkunniga eller instruerade, samt vara medvetna om de faror som
elektricitet kan innebära.

ESA-funktionen anläggningsansvarig-vattenväg har rollen att skapa anvisningar för hur skötsel av innehavarens anläggning ska genomföras på ett, för arbetarna, säkert sätt. Anläggningsansvarig-vattenväg ska fastställa anvisningar för att förebygga skada om anläggningens beskaffenhet eller skötsel så kräver. I SS-EN 50110–1 finns funktionen elanläggningsansvarig, vilken utses av innehavaren. Elanläggningsansvarigs uppgift är att skapa anvisningar för hur skötsel ska genomföras på innehavarens elektriska anläggningar på ett säkert sätt.

ESA är ett exempel på anvisning som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och är ett sätt för branschen att följa arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och SS-EN 50110–1, Skötsel av elektriska anläggningar.

Tillträde ska vara reglerat till alla platser där det finns riskkällor. Anläggningsansvarigvattenväg samt elanläggningsansvarig ska utfärda regler för tillträde och för hur tillträde ska kontrolleras. För varje arbete där det finns riskkällor ska det finnas en utsedd ansvarig person, säkerhetsledare eller elsäkerhetsledare.

ESA Instruerad person – Vattenvägar är ett utdrag ur ESA Vattenvägar- och ESA Instruerad person – Icke elektriskt arbete. Publikationen fungerar som en anvisning för instruerade personer vid verksamhet i vattenkraftverk, inklusive inre och yttre vattenvägar, samt vattenregleringsanläggning eller i anslutning till vattenkraftverkens elektriska anläggning såsom ställverk. Instruerade personer får självständigt utföra övrigt arbete, icke elektriskt arbete eller delta under ledning av fackkunnig säkerhetsledarevattenväg
och/eller fackkunnig elsäkerhetsledare.

Syftet med anvisningen är att tydliggöra regler för tillträde till vattenkraftverk, inklusive inre och yttre vattenvägar samt vattenregleringsanläggning, såväl som elektriska anläggningar, för att alla ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en riskkälla.

Målgruppen för denna säkerhetsanvisning är personer som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete eller övrigt arbete i anslutning till ett vattenkraftverk med elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt i anslutning till kabel, gräsklippning, rengöring, målning med mera.

Ledningsröjning, alternativt skogsarbete, i anslutning till elektrisk anläggning kräver separat ESA utbildning – ESA-E4 (ESA Röjning i ledningsgata – skog).

Lekmän som inte har någon form av ESA-utbildning kan endast få tillträde till driftrum eller befinna sig i anslutning till en anläggning under överinseende av fackkunnig säkerhetsledare-vattenväg, alternativt fackkunnig elsäkerhetsledare och endast för kortvariga insatser.

Icke elektriskt arbete eller övrigt arbete enligt ESA Instruerad person – Vattenvägar måste alltid kompletteras med blanketten ESA Överenskommelse om tillträde – Vattenvägar. Denna undertecknas av anläggningsansvarig-vattenväg/elanläggningsansvarig eller dess fackkunnige representant och med all berörd personal, arbetare samt instruerad säkerhetsledare–vattenväg/ instruerad elsäkerhetsledare efter genomgång på arbetsplatsen.

ESA Överenskommelse om tillträde – Vattenvägar är en kvittens på att all berörd personal tagit del av och förstått lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar, samt vilka riskkällor som finns för angiven anläggning.

ESA Överenskommelse om tillträde - Vattenvägar kan vid behov innehålla kompletterande säkerhetsåtgärder och kan gälla för en arbetsplats/projekt/avtalsområde. Den ska även vara tidsbegränsad, innehålla namn på och signeras av samtliga som deltar i arbetet.

I ESA Instruerad person – Vattenvägar anges ett antal olika funktioner, deras uppgifter och ansvar. Beroende på företagets/arbetets storlek kan flera funktioner ligga på samma person eller vara fördelade på flera personer/funktioner.

Instruerad säkerhetsledare–vattenväg/instruerad elsäkerhetsledare – icke elektriskt arbete ska leda säkerhetsarbetet i vattenkraftverk och elektrisk anläggning där det finns en riskkälla.

Format: Häfte, 2023
Sidor: 56