EBR Metoder vid byte av elmätare kategori 1 - Byggteknik A 400:19

Publicerad:

EBR Metoder vid byte av elmätare kategori 1

Dokumentet ”Metoder vid byte av elmätare” beskriver hur byte av elmätare kategori 1, direktmätt anläggning upp till och med 63 A, ska utföras under normala förutsättningar. Om en anläggning har fel eller brister som kan utgöra en omedelbar fara för mätarmontören eller om olovlig energiavledning upptäcks ska arbetet avbrytas, dokumenteras och kontakt tas med elnätsföretaget.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 18

EBR-nummer: A 400:19

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.