EBR Byggteknik - Handbok för ledningsanvisning

Publicerad:

Ledningsanvisning nära eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar är ett arbete som ofta är förenat med särskilda risker. Genom åren har det tyvärr skett alltför många tillbud och olyckor i samband med ledningsanvisning.

Denna handbok syftar till att informera anläggningsinnehavare och entreprenörer hur ledningsanvisningar kan genomföras på ett säkert sätt. Beslutsfattare, chefer och medarbetare ska känna sig trygga vid genomförande av ledningsanvisningar, känna till de förekommande riskerna och kunna vidta tillämpliga säkerhetsåtgärder, samt känna till hur arbetsplatsen kan göras säker och när pågående ledningsanvisning ska avbrytas. 

Handboken visar även vilka tekniska möjligheter som är tillgängliga vid ledningsanvisning för att påvisa alternativa arbetssätt som innebär lägre risk vid arbete i eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar. Med en bättre förståelse för de olika metodernas för- och nackdelar kan metod för ledningsanvisning väljas och därav risker minimeras.

Handboken fokuserar på de elektriska risker som metoder för ledningsanvisning kan innebära och ger även en konkret anvisning för hur ESA ska tillämpas vid utförande av ledningsanvisning.

Handboken är framtagen av en arbetsgrupp som varit underställd HMS-utskottet inom EBR-verksamheten hos Energiföretagen Sverige.

Arbetsgruppen har bestått av representanter från energibranschen.

Format: Häfte och pdf, 2023
Sidor: 38

Bilagor, mallar och checklistor finns att ladda ner digitalt i EBR-e.

EBR-nummer: A 412:23

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.