EBR Låssystem för tillträde till elnätsanläggningar K36:22

Publicerad:

EBR Konstruktioner - Låssystem för tillträde till elnätsanläggningar K36:22

Elsystemet är en viktig del av infrastrukturen och en förutsättning för samhällets funktionalitet. Det är viktigt att alla ägare av elanläggningar begränsar tillträdet till de elektriska anläggningarna så att bara de som har behov och kunskap har tillträde till dem.

Innehavare av elanläggningar har ett stort ansvar att se till att ingen kommer till skada av el. Denne har även ansvar gentemot samhällets krav på leveranssäkerhet och krav på sig att känsliga och strategiska anläggningsdelar inte kan komma till skada genom oavsiktligt eller avsiktligt intrång.

Den här handboken från EBR syftar till att beskriva förutsättningar och behov av olika klasser av lås- och passersystem med tillhörande nyckel och digitala kort-/taggsystem. Handboken belyser även hantering, ansvar och kompetenskrav för den som får möjlighet till tillträde till anläggningarna, samt den som har rätten att ge tillträde.

Publikationen är sammansatt av en arbetsgrupp inom EBR. Arbetsgruppen har bestått av sakkunniga experter från elnätsföretagen och Energiföretagen.

April 2022

Format: POD eller pdf
Vid beställning av pdf medföljer bilagorna som ifyllbara formulär
Sidantal: 40

EBR-nummer: K36:22

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.