EBR Kapacitiva jordfelsströmmar i kabelnät på landsbygden - B 17:09

Publicerad:

EBR Kravspecifikation för geodetiska inmätningar - B 16. Rapporten beskriver de förutsättningar som gäller enligt bland annat föreskrifter och standard och är ett komplement till tidigare utgiven ELFORSK-rapport, 06:64 ”Nätkonsekvenser vid kablifiering av luftledningsnät”.

Den omfattande kablifieringen på landsbygden medför att noggrannare beräkningar måste göras vid projektering, planering och dimensionering. För att reläskydd i de utmatande stationerna ska kunna uppfylla sin funktion med utlösning vid jordfel måste i vissa fall kompensering av den kapacitiva jordfelsströmmen ske ute i fördelningsnätet.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 35

EBR-nummer: B 17:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.