Hantering av aska från trädbränsle som innehåller cesium-137

Publicerad:

Hantering av aska från trädbränsle som innehåller cesium-137. Användningen av skogsbränsle för energiproduktion har ökat. Detta kan medföra problem eftersom skogsmarken i vissa delar av landet är kontaminerad med cesium137, som träden tar upp. Vid förbränningen av bränslet anrikas 137 Cs i askan och människor kan därmed få en extra stråldos när askan används på olika sätt.

Statens Strålskyddsinstitut (SSI) skickade 2004 ut en återremissutgåva av en tilltänkt kommande föreskrift med titeln ”Statens Strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137”. Med anledning av SSI:s återremissutgåva har Rolf Sjöblom, Tekedo, skrivit en rapport på uppdrag av Svenska EnergiAskor (februari 2004). Utredningen utgör ett underlag för Svenska EnergiAskor och andra intressenter vilka kan hänvisa till denna rapport i sina remissvar.