Sammanställning av genomförda kemiska analyser och tester för gjuterisand, bottenaska och stenmjöl, samt jämförelse med olika bedömningsgrunder

Publicerad:

Sammanställning av genomförda kemiska analyser och tester för gjuterisand, bottenaska och stenmjöl, samt jämförelse med olika bedömningsgrunder. I Sverige används idag nästan uteslutande naturmaterial vid byggande av vägar och anläggningar. Ökande krav på hushållning med ändliga naturresurser och minskning av avfallsmängder medför att det är angeläget att finna alternativa användningsområden för restmaterial.

Denna rapport redovisar en undersökning av miljöegenskaper av 7 olika gjuterisander, 2 stenmjöl, en bottenaska och en MGE-blandning (Mesa/Grönlutsslam/Elfilterstoft).

Fördjupande analyser är gjorda på 3 av materialen, dvs en bentonitsand, en resolsand samt bottenaskan. Undersökningen av miljöegenska per har gjorts inom ramen för projektet "AIS32 – System för ökad användning av alternativa material i mark- och anläggningsbyggande". Parallellt har också karaktärisering av de tekniska egenskaperna genomförts av Chalmers Geoteknik. Slutmålet är att hitta ett system för att underlätta att på ett miljöriktigt och tekniskt korrekt sätt använda alternativa material i mark- och anläggningsbyggnad.