Arbete nära befintliga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Publicerad:

Den här anvisningen är framtagen för att ge stöd till fjärrvärmeföretag i deras kontakt med andra aktörer, där arbeten av olika slag planeras nära befintliga fjärrvärme- och fjärrkylanät, för att i förebyggande syfte kunna förhindra negativ påverkan eller skada.

Fjärrvärme- och fjärrkyleledningar är övervägande markförlagda i urbana miljöer som är i ständig utveckling. Markarbeten utförs av olika aktörer som till exempel ledningsägare, markägare och kommuner. Förhållanden för dessa ledningar ser olika ut beroende på var de är förlagda och de är olika känsliga för påverkan av arbeten i dess närhet beroende på till exempel ledningstyp, ålder och markförhållanden.

Många olika aktörer behöver samverka för att få användningen av marken att fungera på ett bra sätt utan att påverka varandras anläggningar negativt. Samarbete, samordning och hänsyn behöver tas överallt där det finns befintliga ledningar och anläggningsdelar som kan påverkas av markarbeten, det vill säga både i stadsplanerade områden med allmän platsmark såsom parkmark, gatumark, kvartersmark och utanför stadsplanerade områden såsom vägar, skog- och jordbruksmark.

Syftet med denna anvisning är att ge information till ledningsägare av fjärrvärme och/ eller fjärrkylanät om hur arbeten nära befintliga ledningar och anläggningsdelar för fjärrvärme och fjärrkyla kan ske på ett säkert sätt. Den ska även ge information till andra anläggningsägare, byggherrar, byggentreprenörer, projektörer och konsulter för att öka kunskapen om markarbeten vid befintliga ledningar och anläggningsdelar, samt skapa en gemensam syn på hur arbeten nära dessa kan genomföras för att minska
risker för onödiga skador. Denna anvisning ska även fungera som stöd och ge kunskap och information till anläggningsägare.

Den här utgåvan av Arbeten nära befintliga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar är utgiven i januari 2022.

De som tagit fram dessa anvisningar är: Kristin Åkerlund och Thomas Nordin, FVB Sverige AB, på uppdrag av Energiföretagen Sverige AB.
Projektets referensgrupp har beslutat om rapportens innehåll och kvalitetssäkrat arbetet.

Referensgruppens medlemmar är: Anders Fransson, Göteborg Energi AB; Charlotte Karlberg, E.ON; Gun Bjurling, Vattenfall AB; Harald Andersson, E.ON; Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB; Mats Svarc, Mälarenergi AB; Mikael Rindhagen, Sollentuna Energi & Miljö AB; Niclas Wiklund, Gävle Energi; och Leif Lagergren Nordengren, Energiföretagen Sverige AB.

Arbetet med att ta fram en anvisning om arbeten nära befintliga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar initierades av Distributionsgruppen under våren 2020. En arbetsgrupp startades och de medlemmar som bidragit till innehållet i anvisningen är Anders Fransson, Göteborg Energi AB; Harald Andersson, E.ON; Mikael Rindhagen, Sollentuna Energi & Miljö AB, med inspel från Mats Svarc, Mälarenergi AB och Gun Bjurling, Vattenfall AB.
Energiföretagens råd Fjärrvärme- och Fjärrkyladistribution har fastställt anvisningen Arbeten nära befintliga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Energiföretagen Sverige i januari 2022