Installationsbesiktning

Publicerad:

Vid byggnation av fjärrvärmeledningar ska det utföras en installationsbesiktning. Här beskrivs hur installationsbesiktning baserat på konstruktions- och tillverkningskontroll i egen regi går till, avseende markförlagda ledningar.

(Ladda ner filerna längst ner på sidan via länkarna)
För att göra en installationsbesiktning finns en arbetsbeskrivning med bilagor som Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) har tagit fram i samverkan med ackrediterade kontrollorgan.
Så här går en installationsbesiktning till

Läs igenom samtliga dokument om installationsbesiktning (länkar till dokumenten finns till höger på denna sida).
Det tillverkande företaget (fjärrvärmeföretaget) fyller i bilagorna.

Bilagorna och nödvändig dokumentation skickas till ett ackrediterat kontrollorgan. Det ackrediterade kontrollorganet granskar och bedömer bilagorna och övrig dokumentation. Efter granskning och bedömning av insänd dokumentation anses installationsbesiktningen vara utförd och kan signeras av det ackrediterade kontrollorganet varpå dokumentationen skickas tillbaka till det tillverkande företaget.

Installationsbesiktning i förenklad form.

Arbetsmiljöverket har samtyckt till att Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) tar fram en arbetsbeskrivning och en metod för att genomföra installationsbesiktning i förenklad form, då AFS 2005:2 och AFS 2005:3 i viss mån inte är harmoniserade med varandra.

Genom att följa arbetsbeskrivningen och genom att fylla i bilagorna till den tekniska bestämmelsen D:211 Lägningsanvisningar anser Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) att installationsbesiktning kan genomföras i förenklad form och uppfylla kraven på installations- och revisionsbesiktning i AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar.

Formellt sett innebär den förenklade formen av installationsbesiktning, som genomförs av det ackrediterade kontrollorganet, att en del av kontrollerna och besiktningarna istället utförs av det tillverkande företaget vid tillverkningskontrollen i egen regi.

Genom att genomföra en förenklad form av installationsbesiktning för markförlagda fjärrvärmeledningar kan de svenska fjärrvärmeföretagen uppfylla kraven enligt AFS 2005:2 och AFS 2005:3 och därmed bespara kostnader för de svenska fjärr-värmeföretagen, vilket gagnar samhälle, miljö och fjärrvärmeföretagens kunder. Målsättningen är att samtliga svenska fjärrvärmeföretag arbetar enligt detta arbetssätt.
Bakgrund till installationsbesiktning i förenklad form

Arbetssättet är framtaget av Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) genom Distributionsgruppen tillsammans med ackrediterade kontrollorgan. Dokumenten som beskriver hur det går till är en Information/Arbetsbeskrivning samt en Anvisning. Till detta finns bilagor som behöver fyllas i.

Svensk Fjärrvärme (numer Energiföretagen Sverige) anser att det är viktigt att distributionsledningar installationsbesiktas. Det har Svensk Fjärrvärmes (numer Energiföretagen Sveriges) medlemmar även alltid gjort, genom att följa myndigheters krav och de tekniska standarder och bestämmelser som branschen utvecklat.

1. Anvisningar för intyg om installationsbesiktning
2. Försäkran enligt AFS 2005:2 om uppfyllande av säkerhetskrav
3. Intyg om konstruktionskontroll i egen regi
4. Intyg om tillverkningskontroll i egen regi
5. Riskbedömning markförlagd fjärrvärmeledning
6. SS-EN13941 harmoniserad med AFS 2005:2 Bilaga 1

År/datum: 2015