Vanliga frågor och svar

Publicerat av: Erik Thornström ·

Vi har samlat in vanligen förekommande frågor från våra medlemsföretag och låtit Skatteverket besvara dem. Här hittar du 26 frågor och svar.

Fler, mer fördjupade frågor med kundspecifika frågor hittar du i pdf-filen här, exempel 27-38, till exempel om det finns särskilda bestämmelser för företag som tillhandahåller laddstationer.

Se också översikten från Skatteverket över vad som ska rapporteras när under 2018.

Vanliga frågor och svar

Det är den el som överförts/förbrukats från 2018 som berörs av de nya reglerna. Elhandelsföretagen sköter redovisningen av energiskatt för den el som levererats/förbrukats före årsskiftet.

Den som har ett nät som inte är koncessionspliktigt ses inte som en nätinnehavare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) och blir därmed inte skattskyldig.

Ja även elförbrukning som kommer att berättiga till fullt avdrag ska tas med.

Det är endast en beräknad nettoskatt och beräknad egenförbrukning som behöver uppges.

Det går bra att kontakta Skatteverket per telefon (010-5787102) för att få veta om en kund är registrerad som skattskyldig. Det går även att skicka en lista med kunder till Skatteverket. I det senare fallet ska noteras att en sådan lista blir offentlig och kan begäras ut av någon annan.

För att ni ska kunna bedöma om ni ska ta ut energiskatt eller inte av en kund krävs att ni har viss vetskap om kundens verksamhet. Hur ni väljer att reglera det med era kunder är inget Skatteverket har möjlighet att svara på. I de fall när ni är osäker på om en kund är registrerad som skattskyldig eller inte har ni möjlighet att fråga Skatteverket, se tidigare svar. Om ni tagit ut full energiskatt av en kund och det senare visar sig att kunden själv varit skattskyldig för energiskatt på el så har ni möjlighet att begära ändring och därmed återbetalning av den energiskatt som ni redovisat till Skatteverket avseende kunden. I det fall att ni inte tagit ut energiskatt av en kund i tron att kunden varit skattskyldig och det sen visar sig att kunden inte har varit skattskyldig kan Skatteverket komma att höja skatten med ränta och skattetillägg som en följd. Skattetillägg tas inte ut i det fall att ni själva kommer in och begär en höjning av energiskatten.

Det finns idag en möjlighet att ansöka om att bli godkänd som frivilligt skattskyldig för den som förbrukar en stor mängd el (20 GWh per kalenderår) i viss verksamhet (t.ex. industri). Möjligheten kommer ev. att utvidgas eftersom det i prop. 2017/18:1 föreslås att förbrukningskravet sänks från idag 20 (minst) till 10 GWh (mer än) och att även fler verksamheter kommer att omfattas (exempelvis tågdrift som idag har möjlighet till skattebefrielse genom ett försäkranssystem). Den som godkänts av Skatteverket som frivilligt skattskyldig köper in all el utan energiskatt och sköter sedan själv sin energiskatteredovisning och betalning av energiskatt till Skatteverket.

Ja, avdragsmöjlighet finns i samband med egenförbrukning av el, beroende av vad elen förbrukats till. Exempelvis finns det för den som ansvarar för förvaltningen av nätet möjlighet att göra avdrag för energiskatt när elen förbrukats i syfte att upprätthålla nätets funktion.

Det är inget som regleras i LSE (Lagen om skatt på energi). Skatteverket har inte möjlighet att ge svar på frågan.

Det finns ingen möjlighet att göra avdrag eller på annat vis få tillbaka energiskatten i energiskattedeklarationen.

Elen ska mätas. Endast i undantagsfall får Skatteverket bevilja att elen bestäms på annat vis. En bedömning av skälen till varför mätning inte är möjlig måste göras i varje enskilt fall.

Ja och i det fall det inte finns undermätare får elförbrukningen beräknas utifrån vad som kan anses rimligt.

Det finns en energiskattesats (idag 32,5 öre/kWh), men det betyder inte att ni fakturerar alla kunder full energiskatt. De kunder som själva är skattskyldiga för energiskatt ska ni inte ta ut någon energiskatt av. Överför ni el till privatpersoner i vissa kommuner i norra Sverige har ni möjlighet att göra avdrag för energiskatten (idag 9,6 öre/kWh) i energiskattedeklarationen. Detsamma gäller när ni fakturerar företag som inte bedriver återbetalningsberättigad verksamhet i norra Sverige, men då finns krav på att företaget inte saknar rätt till statligt stöd (förenklat kan man säga att företaget inte får ha ekonomiska svårigheter). Mer information om vilka kommuner som avses och vilka verksamheter som avdrag inte får göras för finns att läsa på www.skatteverket.se/elskatt och mer om statligt stöd finns under www.skatteverket.se/statligtstod.

Ni måste själva ta reda på om kunden är skattskyldig för energiskatt på el, om kunden finns i viss kommun i norra Sverige och vilken verksamhet kunden bedriver, samt när så krävs om kunden befinner sig i ekonomiska svårigheter (se tidigare svar ovan).

Har ni gjort ett avdrag som ni inte kan styrka kan Skatteverket komma att höja energiskatten och påföra skattetillägg.

Elnätsföretaget måste, i likhet med elhandelsbolagen idag, ha kännedom om vilken verksamhet kunderna bedriver. Elnätsföretaget har inte rätt att göra norrlandsavdrag i sin punkskattedeklaration i annat fall än att elnätsföretaget har vetskap om att kunden bedriver sådan verksamhet som tillåter avdrag och även vetskap om att kunden (gäller ej privatpersoner) inte har ekonomiska svårigheter.

Äldre bestämmelser om redovisningstidpunkt gäller för skatt där skattskyldighet har inträtt före den 1 januari 2018. Elhandelsbolagen kommer att få energiskattedeklarationer under en tid 2018 för att få möjlighet att redovisa den el som levererats fram till årsskiftet, men som fakturerats efter årsskiftet.

Fram till deklarationsdagen går det bra att lämna en ny deklaration i e-tjänsten. Det kan noteras att den första deklarationen som lämnats är den som kommer att synas på skattekontot och att senare lämnade deklarationer behandlas av Skatteverket som omprövningar. Vill man begära ändring efter deklarationsdagen skickar man ett brev till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Ja.

Nej.

Ränteberäkning sker på skattekontot, mer information om ränta finns att läsa på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Skattetillägg påförs inte när den skattskyldige på eget initiativ skickar in en rättelse.

Det finns ingen möjlighet att i energiskattedeklarationen återfå energiskatt som en kund inte betalat.

Betalas skatten för sent till skattekontot kan det komma att beräknas kostnadsränta, information om kostnadsränta finns att läsa på Skatteverkets hemsida. I det fall att en oriktig uppgift lämnats i deklarationen kan Skatteverket komma att påföra skattetillägg.

Som ni nämner kommer varje nätinnehavare att bli skatt- och redovisningsskyldig för den el som nätinnehavaren överför och därmed redovisa energiskatt för elen i sin energiskattedeklaration. Skatteverket har inte möjlighet att ge svar på frågan om hur företagen samlat ska kunna få uppgift om vilken energiskatt som tagits ut av olika nätinnehavare.

Skatteverket har inga krav på hur energiskatten visas i fakturan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se