Värmemarknadskommittén

Publicerat av: Daniel Lundqvist ·

Sedan 1950-talet har Värmemarknadskommittén, VMK, och dess föregångare varit en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekundernas motsvarigheter. Här har parterna diskuterat och kommit överens om villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Värmemarknadskommittén, VMK, består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige. Den stora uppgiften är att utveckla fjärrvärmen, främst med fokus på metoder för värdering av dess egenskaper och villkor i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Inom VMK råder ett öppet diskussionsklimat med målet att överenskommelser ska bli bra för alla parter. VMK träffas 5–6 gånger per år. För verksamhetsåret 2023 omvaldes Adam Lindroth från Stockholm Exergi till ordförande och Mari-Louise Persson från Riksbyggen till vice ordförande.

Avtalsvillkor

Inom VMK träffas överenskommelsen om Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Nuvarande villkor trädde i kraft den 1 september 2023. Du finner de nya avtalsvillkoren här.  Beskrivning av vad som ändras i avtalsvillkoren framgår av bifogade skrift från 19 april 2023.

Miljövärdering för kundtrygghet

VMK arbetar mycket med frågor kring fjärrvärmens miljövärden. Här diskuterar och godkänner VMK emissionsfaktorer som Energiföretagen Sverige tar fram årligen, baserat på den gemensamma överenskommelsen.

Därmed råder enighet om hur miljöpåverkan från energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme ska värderas i exempelvis miljöredovisningar. Kunder och boende ska känna sig trygga med att redovisade värden har tagits fram på ett bra och likvärdigt sätt.

Medlemmarna i Värmemarknadskommittén har genom att underteckna överenskommelsen bestämt sig för att förorda den redovisade metoden. Uppdateringar och revideringar görs en gång per år.

De parametrar som ingår i miljövärderingen i ett bokföringsperspektiv är resurseffektivitet, klimat­påverkan och andel fossila bränslen, där:

  • resurseffektivitet mäts som ian­språktagen primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund.
  • klimatpåverkan mäts som emitterade koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund.
  • andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till total insatt energi till fjärrvärmeproduktion.

Värmemarknadskommittén enades år 2018 om principer för miljövärdering av förändrad energianvändning i ett beslutsperspektiv. Där tar man sikte på framtida miljökonsekvenser av en åtgärd i förhållande till ett alternativ när åtgärden inte skulle göras. Vid sådan värdering kan man inte använda samma metodik eller faktorer som i bokföringsperspektivet eftersom det då handlar om antaganden utifrån vissa principer.

VMK:s miljööverenskommelse har i december 2022 utvidgats med nya perspektiv på miljövärdering av energiåtervinning från avfallsförbränning. VMK har i samverkan utvecklat en rekommendation för en metod att initiera ett parallellt informationsspår i avfallets aktörskedja. Energiföretag och fastighetsägare förväntas redovisa emissionsdata såväl uppåt som nedåt i kedjan, parallellt med den etablerade redovisningen.

Uppdaterad överenskommelse december 2023

I slutet av 2023 fastställdes de miljövärden som ska gälla redovisningen för år 2023. Jämfört med fjolårets upplaga så har emissionsfaktorer för nordisk residualel uppdaterats. Dessutom har klimatpåverkan från förbränning av avfall uppdaterats i enlighet med Naturvårdsverkets redovisning som publicerades i mitten av december 2023.

Därutöver kan energiföretag välja att redovisa verkliga, tredjepartsverifierade värden (istället för schablon) rörande produktion och transport av bränslen, mot att detta redovisas tydligt av leverantören.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Läs VMK:s överenskommelse om miljövärdering här

Läs mer i Frågor och svar om miljövärdering av fjärrvärme

Läs om fjärrvärmens miljövärden här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se