Vår position: Bioenergi

Hållbar bioenergi behövs för att klara klimatmålen

Biobränslen från skog, mark, och andra verksamheter utgör merparten av den förnybara energin i Sverige. Skogsbaserade biobränslen, i form av rester från andra verksamheter, utgör cirka 40 procent av den tillförda energin till produktion av fjärrvärme, och el från kraftvärme. För att bioenergi ska vara hållbar måste negativa effekter på miljö och människor undvikas och utsläppen av växthusgaser och föroreningar minimeras. Uttaget av bioråvara från skogen förutsätter att skogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär bland annat att uttaget ur skogen inte får överstiga tillväxten, att återplantering säkerställs och att nödvändig hänsyn tas för att värna den biologiska mångfalden.

Läs mer här om vår biostrategi.