Ny rapport: Så attraktiv och hållbar är branschen att arbeta i

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energibranschen är den bästa branschen att jobba i, enligt Attraktiv Arbetsgivarindex 2018. Det visar en ny rapport. Fortum Sverige har tredje högsta poäng av alla som mäter AVI och flera andra energiföretag har mycket höga resultat. Energibranschens styrkor är hög andel tillsvidareanställningar, höga medianlöner, god arbetsmiljö med låg kort- och långtidssjukfrånvaro, små arbetsgrupper och förhållandevis få avgångar samt lika karriärmöjligheter för män och kvinnor.

Det är nödvändigt med en kompass – i arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Nyckeltalsinstitutet mäter därför, på uppdrag av Energiföretagen Sverige, nyckeltal för attraktiv och hållbar bransch att arbeta i där en ny rapport finns tillgänglig nu (öppnas efter inloggning). Arbetet ger även ett beslutsunderlag med förbättringsåtgärder som kopplar ihop HR-frågor med verksamhetens mål och resultat. 

Energiföretag kartläggs med hjälp av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®. Därutöver kartläggs branschen på aggregerad nivå avseende personalekonomiska nyckeltal för hållbarhet, samt Jämställdhetsindex JÄMIX®.

Energibranschen visade sig vara den bästa branschen enligt Attraktiv Arbetsgivarindex 2018. Fortum Sverige har tredje högsta poäng av alla som mäter AVI. Och flera andra energiföretag har mycket höga resultat, i jämförelse med Nyckeltalsinstitutets totala databas – bestående av 650 000 medarbetares arbetsvillkor.

Energibranschens styrkor är hög andel tillsvidareanställningar, höga medianlöner, god arbetsmiljö med låg kort- och långtidssjukfrånvaro, små arbetsgrupper och förhållandevis få avgångar samt lika karriärmöjligheter för män och kvinnor.

– Sammanfattningsvis visar energibranschens företag generellt upp så goda värden att den stora utmaningen kanske främst ligger i att behålla dessa. Inte minst de låga nivåerna på kort- och långtidssjukfrånvaro samtidigt som branschen behöver få in fler kvinnor och öka mångfalden, säger Tina Ekström, vd för Nyckeltalsinstitutet.

– Det är glädjande att vi äntligen får ett tydligt kvitto på hur attraktiv branschen är att arbeta i. Vi har med Energiföretagens kompetensråd undersökt möjligheter till mätbarhet och jämförbarhet inom branschen, och mot andra branscher. Äntligen har vi hittat ett verktyg för att jobba proaktivt mot målet – en attraktiv och hållbar bransch att arbeta i,  säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Det finns bland medlemsföretag en medvetenhet om att man har starka arbetsgivarvarumärken. Nu är det viktigt att nå ut bredare med denna positiva bild bland potentiella medarbetare – och även bland de ambassadörer som redan finns i branschen. Ett tillfälle att skryta och sprida stolthet.

Samtidigt pågår nu en förändringsresa. För att klara tillväxtkrav och behov av diversifierad kompetens så måste energisektorn ändra sitt sätt att attrahera, rekrytera och behålla kompetens. Det krävs ett systematiskt och uthålligt förändringsarbete i den många avseenden homogena branschen – för att stärka sin konkurrenskraft.

Inför 2019 så har Energiföretagen Sverige i samråd med medlemsföretag vidareutvecklat programmet Qraftsamling. Vi har tagit fasta på behovet av ett målstyrt arbete för att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna – oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. I Qraftsamling involveras nästa år såväl kvinnor som män som även deltar i ett omvänt mentorsprogram.

Medlemsföretag uppmuntras att höra av sig för att få reda på mer och säkerställa sin plats i Qraftsamling 2019 redan nu.

Ta del av den nya rapporten om attraktiv arbetsgivare och läs vidare.

Läs pressmeddelandet "Bästa arbetsgivarna finns i energibranschen".

Läs om Energiföretagen Sveriges arbete med Nyckeltalsinstitutet.