Många nyheter i ellagen från 1 juni

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I slutet av april fattade riksdagen beslut om ändringar i ellagen avseende leverans av el och aggregering. Beslutet innebär att de sista delarna av EU:s Ren energipaket införs i svensk lagstiftning. Ändringarna träder i kraft redan den 1 juni 2023. Vi listar sju förändringar som elnäts- och elhandelsföretag snabbt behöver se över.

De regelverksförändringar som nu genomförs kommer från propositionen ”Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster, prop. 2022/23:59”.  Ändringarna i svensk lagstiftning skulle egentligen ha trätt i kraft senast den 1 januari 2021. På grund av förseningen har Europeiska kommissionen satt press på Sverige, vilket har lett till ett snabbt lagstiftningsarbete och ett snabbt ikraftträdande. Det är anledningen till att lagstiftningen träder i kraft så snart som en dryg månad efter riksdagsbeslut.

Den snäva tidsramen ger liten möjlighet för elhandels- och elnätsföretagen att hinna anpassa sig till den nya regleringen. I flera delar har lagstiftaren också valt att enbart ange ett ramverk i ellagen, där detaljerade föreskrifter i stället kan komma att lämnas från Energimarknadsinspektionen. Trots detta finns det endast i något fall övergångsregler som innebär att lagstiftningen kan tillämpas först i ett senare skede.

Läs vår analys av propositionen (en uppdatering av den tidigare analys som gjordes av lagrådsremissen kring samma fråga).

Uppdatering pågår av de allmänna avtalsvillkoren

Vi arbetar med att uppdatera branschens allmänna avtalsvillkor avseende elhandel och elnät (EL K och EL N samt NÄT K, NÄT N och NÄT H). En grupp med medlemsrepresentanter tar tillsammans med jurister från Energiföretagen fram ett förslag till ändrade villkor. När förslaget är färdigt kommer medlemskretsen få ge synpunkter på det.

Konsumentvillkoren förhandlas med Konsumentverket. Den här gången rör det sig om omfattande förändringar i villkoren, och när det gör det tar förhandlingarna normalt sett ett antal månader. Villkoren kommer därmed inte vara överenskomna och klara förrän någon gång under vintern 2023/2024. Villkoren gällande näringsidkar- och högspänningskunder förväntas blir klara ungefär samtidigt.

Uppdatering av Svensk elmarknadshandbok
Svensk elmarknadshandbok är ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige. Handboken beskriver ramverket för informationsutbyte mellan branschens aktörer i exempelvis processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturdata. Denna handbok uppdateras halvårsvis och behöver också uppdateras till följd av de nya reglerna. De nya regelverkskraven kommer i möjligaste mån finnas med i handboken som ges ut i oktober 2023.

Vad händer när nya avtalsvillkor, föreskrifter och processer inte är på plats den 1 juni?

Huvudprincipen är att det som står i lag går före det som står i avtalsvillkor. Därmed är det viktigt för dig som jobbar på ett medlemsföretag att ha koll på nyheterna i ellagen från 1 juni 2023, för att inte riskera bryta mot nya bestämmelser som inte längre stämmer överens med avtalsvillkoren. Om det står något i avtalsvillkoren som är mer förmånligt för kunden ska det dock gälla framför den nya lagstiftningen. Det är nämligen tillåtet att ge kunden bättre villkor än vad som står i lagen, men inte möjligt att ge den sämre villkor.

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer få möjlighet att utfärda föreskrifter på diverse områden. Myndigheten har nyligen gått ut med information om att de inom kort bland annat kommer påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter för hur fakturor ska vara utformade och vilken information kunderna ska få på en elhandlares webbplats. Ett arbete som Ei vill att energibranschen ska vara delaktig i. Även på andra området kan föreskriftsarbete förväntas dra i gång snart. Föreskrifterna kommer dock inte att vara färdiga förrän 2024.

Svenska kraftnät ska parallellt arbeta med att utforma en kompensationsmodell för obalanser som uppstår vid aktivering av aggregeringstjänster. Även i detta arbete vill vi bidra med synpunkter.

Det uppstår dock ett glapp i tiden mellan ikraftträdandet av lagändringarna och de föreskrifter som ska precisera vissa lagändringar ytterligare. I det glappet får energiföretagen försöka göra ”så gott det går” utifrån de ramar som ellagen ger. Vi analyserar just nu om det är lämpligt och möjligt för oss att bistå med rekommendationer tills föreskrifterna finns på plats. Vi återkommer om detta inom kort.

Vad behöver ni på medlemsföretagen göra nu?

Ert elnäts- eller elhandelsföretag behöver göra en genomgång av era avtal och processer utifrån de nya krav som ställs i regelverket.

Det är en bra start att ta del av den analys vi har gjort, men den ger enbart en övergripande bild. Utöver det krävs det att ni även gör en mer grundlig genomgång av de nya lagreglerna i propositionen. Det är viktig att bland annat gå igenom sina egna särskilda avtalsvillkor som tillämpas i relation till kunderna och kompletterar de allmänna avtalsvillkoren eftersom de kan behöva uppdateras.

Sju förändringar att snabbt se över
Det är naturligtvis viktigt att anpassa sig till samtliga nya krav och villkor. Men dessa förändringar kan vara extra viktigt att snabbt se över:

 • De nya kraven på vad ett avtal om elleverans ska innehålla.
  Ni bör göra en översyn av kundavtalen. Dels med tanke på att några nya krav i förhållande till konsumentkunder införs, men framför allt mot bakgrund av att kravet på avtalsinnehåll utvidgas till att gälla alla kunder.
 • Informationen som krävs innan avtalsvillkor ändras.
  Kraven på underrättelse skärps, framför allt kopplat till prisändringar. Därför är det viktigt att du som jobbar på ett elhandelsföretag ser över rutinerna så att de formella kraven för en eventuell villkorsändring uppfylls.
 • Utökade krav innan frånkoppling.
  Förfarandet kring underrättelser innan en frånkoppling kan bli aktuell är starkt reglerat och formaliserat. Nu läggs ytterligare en skyldighet till om att informera om alternativ för att undvika att elleverans avbryts. Det är viktigt att ni ser över er information innan frånkoppling så att den nya informationen läggs till. Ett formaliafel innan frånkoppling innebär att ert elnäts- eller elhandelsföretag kan bli skyldigt att ge ersättning till kunden för skador som uppkommer till följd av frånkopplingen.
 • Hårdare reglering kring brytkostnad.
  Den nya avgränsningen i regleringen är att brytkostnad endast får tas ut om konsumenter eller små företag i förtid säger upp ett tidsbestämt avtal om att el ska levereras till fast pris. Förut fanns ett visst utrymme för att ta ut en kostnad för utebliven vinst, men det är inte längre möjligt. Det är det så kallade negativa kontraktsintresset som utgör begränsningen för hur hög avgift som får tas ut. För att det över huvud taget ska vara möjligt för ett elhandelsföretag att ta ut en brytkostnad krävs det att det anges i avtalet med kunden att brytkostnad får tas ut och vilka kostnader den omfattar. Det är viktigt att ni ser över era egna särskilda villkor så att de stämmer överens med de nya kraven i ellagen.
 • Dynamiska priser.
  Eftersom det bara är möjligt att ingå avtal om dynamiska priser (timpriser) om kunden har fått lagstadgad information om det, och gett ett särskilt samtycke till det, är det viktigt att ni ser över era rutiner för avtalsingående.
 • Mottagningsplikt
  Marknadsmässig ersättning måste lämnas även då en elhandlare tar emot el med anledning av mottagningsplikt.
 • Aggregeringstjänster.
  Mycket återstår att utforma i föreskrifter för att styra upp rutiner och meddelanden. Det saknas kompensationsmodell och ännu finns inget krav på balansansvar för aggregeringstjänster. Men de grundläggande kraven på fritt tillträde till marknaden för leverantörer av aggregeringstjänster gäller.

Var kan jag lära mig mer om det nya regelverket?

I mars 2023 anordnade vi ett webbinarium om lagändringarna. Webbinariet baserades på förslagen i lagrådsremissen, men kan fortfarande användas som bakgrundsinformation i och med att bara mindre korrigeringar gjordes i propositionen jämfört med lagrådsremissen.

Logga in för att se webbinariet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se