Fjärrvärmens Lokala miljövärden för 2016 klara

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Idag publicerar Energiföretagen Sverige 2016 års Lokala miljövärden för olika fjärrvärmenät. De Lokala miljövärdena är beräkningar av miljöpåverkan från energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter, som gjorts enligt en överenskommelse i Värmemarknadskommittén, VMK.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

  • hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • hur effektivt energin används
  • hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Här kan du hitta Lokala miljövärden för 2016, och från tidigare år.

Fjärrvärmens miljöegenskaper för hela landet

2016 var ett kallare år än 2015 vilket ledde till ökad efterfrågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 45,9 TWh (2015) till 48,9 TWh (2016) vilket gav upphov till ökad användning av biobränslen, spillvärme, bioolja, eldningsolja och naturgas. Samtidigt minskade dock kolanvändningen med 36 procent.  Andelen fossila bränslen ökade med 0,9 procentenheter men har ändå minskat med 2,1 procentenheter jämfört med 2014. De företag som står för en väsentlig del av ökningen av fossila bränslen har redan börjat vidta åtgärder för att säkerställa minskad användning av naturgas och eldningsolja redan under 2017.

Fjärrvärmeföretagen hade en fortsatt mycket hög verkningsgrad i sina pannor. 96 procent av den tillförda energin levererades till slutkund. Dessutom hade branschen en mycket låg användning av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund. I genomsnitt omvandlades varje kilowattimme primärenergi till minst 5 kilowattimmar fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än konkurrerande uppvärmningssystem kan leverera under året.

Tabellen och bilden visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion. Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (51 %) och förnybara källor (40 %).

Ökad användning av spillvärme

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål.  Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används allt mer förnybara bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. Många fjärrvärmeföretag har också gått över till att producera el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme, där el och fjärrvärme produceras samtidigt. Och på många håll i landet återvinner fjärrvärmeföretaget spillvärme från industri eller tar ut energin ur avfall. Användningen av spillvärme från övrig industri ökade med 5 procent under 2016.

Fjärrvärmebranschen jobbar intensivt för att fasa ut den kvarvarande andelen fossila bränslen. Detta kräver stora investeringar eftersom merparten av kostnadseffektiva åtgärder redan gjorts. Exempel på pågående investeringar inom branschen är fortsatt konvertering från eldningsolja till bioolja, sammanbindning till regionala nät i Trollhättan och Arboga-Köping som möjliggör ökad användning av industriell spillvärme, lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder och därmed minska behovet av fossila bränslen, samt ersättning av kol och naturgas i Stockholm, Västerås och Göteborg.

Tillförd energi 2016

Här kan du se en tabell med fördelningen av de olika kategorierna (pdf).

Här hittar du statistik om tillförd energi till fjärrvärmen 2016 och tidigare år.

Foto: Anna Bjurholm

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se